Alameda da Guarda

(antes Alameda de San Pedro)

Por José Antonio Uris Guisantes

seguinte

Fotografía antigua da Alameda a finais do século XIX do arquivo de Antonio Martínez Vicente. Os muros de peche da Alameda datan de 1875/76, cando o Concello os saca en pública subasta.

------------------------

Despois de 157 anos da inauguración, e agora que vén de renovarse totalmente a Alameda de A Guarda, aproveito para facer un relato da historia deste lugar emblemático para os guardeses, rosaleiros e turistas, e doutros sucesos tamén interesantes, relacionados de algún xeito con este lugar de solaz dos guardeses e non guardeses.

A antigüidade da Alameda de San Pedro, (nome con que era coñocida oficialmente, motivado a que na parte Leste[1] foi construída a Capela de San Pedro, un ano despois da inauguración da Alameda) data de 1852. Separa xeograficamente as parroquias da Guarda, Camposancos e Salcidos, e se falamos do entorno físico e humano, diríamos que separa a Aldea (Salcidos, Cividans, Gándara, Pintán e Proba), da Vila (Casco urban), da Marina (Barrio mariñeiro xunto ao Barrio de A Cruzada) e Camposancos.

Forma como un triángulo equilátero entre a Transversa Troncoso, rúa Rosalía de Castro, que comunica co barrio da Pasaxe a través da Avda de Portugal, subida ao Monte Trega, e parroquia de Santa Isabel de Camposancos, e rúa Galicia ou estrada de comunicación co Baixo Miño, Tui etc.

Ata o ano 1850 o espacio que ocuparía a Alameda de San Pedro era un lugar inhóspito, cheo de barroucas, pedras e augas podrecidas que baixaban do Monte Trega.  

Parte do plano da Guarda feito polo Perito Agrimensor D. José Benito Andreini en 1899. Podemos ver a Alameda de San Pedro ca Capela na honra do mesmo. O cemiterio provisional a esquerda, e fronte á Capela de San Pedro a Sociedade en Comandita Eléctrica Guardesa onde había muíños de grans movidos por electricidade mais unha fábrica de electricidade, e Camiño a Cividans (hoxe rúa Brasil). Plano do arquivo de Antonio Martínez Vicente.

------------------------ 

Débese a construcción da Alameda a un dos alcaldes e avogados máis novos da Guarda, falo de D. Domingo Antonio Español López[2], nomeado alcalde por Oficio do Gobernador Civil de 11/12/1849, tomando posesión na sesión plenaria do 1/01/1850. Era Secretario - Escribano D. Ezequiel García Varela, o resto da Corporación era:  1er. Tte Alcalde: Julián Sobrino. Concejales. José Benito Alonso; Bernardo Rodríguez Verdello; Ygnacio Galiñanes; José Alvarez Cambarete; Ygnacio Martínez; Manuel Benito Andrini. Por primeira vez foi utilizada a seguinte fórmula no xuramento dos cargos:

 

“¿Jurais por Dios y por los Santos Evangelios, guardar y hacer guardar la Constitución de la Monarquía y las leyes, ser fiel á S. M. Doña Ysabel Segunda, y conduciros bien y lealmente en el desempeño de vuestro cargo?.

 

Los Concejales todos respondieron: Si Juro. A lo que repuso el Sr. Presidente: Si así lo hiciereis , Dios os lo premie, y si No ós lo demande”.

 

Tanto o alcalde como os rexidores eran elexido por bienios. Así o 2/12/1851 o Gobernador volve a nomear alcalde a D. Domingo Español, tomando posesión o 1/01/1852.

 

O pai do alcalde,  D. Juan Antonio Español López[3] era un dos comerciantes máis importantes da bisbarra do Baixo Miño, cun gran almacén de importación<>exportación sito na Pasaxe de Camposancos. El mesmo mandara construír o peirao para carga e descarga, así como o recheo da marxe do río a base de pedras e materiais de aluvión. Moitos anos mais tarde seu fillo D. Domingo preitearía contra o Concello, o Estado, a Entidade, os Candeira etc, etc., por creer que todo aquilo que seu pai construira era da súa propiedade, chegando ata o Tribunal Supremo onde perdeu, alegando os xuíces que todo o gañado o río era de dominio público ou del “común de los vecinos”.

 

Anos máis tarde tamén a Compañía de Xesús trataría de demostrar que mercaran xunto cos edificios e terras o peirao da Pasaxe e incluso a Fonte<>Lavadoiro da Pasaxe, cuestión esta que tampouco tiraron adiante, pois os terreos e fonte eran do común dos veciños dende tempo inmemorial, como puido demostrar o Concello.

 

Pero imos ao asunto da Alameda. As obras comezaron en 1850, por recheo con varias toneladas de pedras traídas das canteiras do Trega, xabre, muro de peche??, bancos de pedra, árbores ornamentais, etc, etc, rematando as obras en 1852. Polo tanto a antigüidade da Alameda é de 1852.

 

Neste mesmo ano foi construída a Capela (medía exactamente 48 m/2) na honra de San Pedro, contribuíndo cunha importante cantidade económica o guardés D. Francisco Maravillas. A partir de 1870 e durante moitos anos a festa máis popular da Guarda (despois de Corpus que se facía na Praza do Reló), era a que se facía no recinto da Alameda na honra de San Pedro e San Sebastián.    

 

Co paso dos anos o uso relixioso da Capela de San Pedro foi esmorenzo e únicamente servía para recoller temporalmente os cadáveres de persoas falecidas dramáticamente, tales como afogados, asasinados, suicidas etc., ou persoas sen identificar. Tamén foi esmorecendo e desapareceu a festa de San Pedro. Finalmente o Bispo poxaría en pública subasta ( através do párroco) as pedras da Capela[4], pasando á historia o igoal que o nome de Alameda de San Pedro, pasando a chamarse simplemente Alameda de A Guarda.

 

O mecenas guardés D. César Troncoso González, deu cartos para remozar a Alameda varias veces. Despois da construcción da Alameda o alcalde D. Domingo pasa a arranxar e ampliar a estrada que ía dende a Alameda ata o Pasaxe de Camposancos co obxeto de que poideran pasar os grandes carromatos de mercadurías, troncos de madeira, pipotes de viño, cal etc., que subían e baixaban dende e hacia o complexo comercial e industrial de serradoiros, asteleiros, fornos de cal e fabricación de embutidos.

 

 

Así na sesión do  23/12/1853, presidida por D. Domingo Antonio Español López.

 

Caminos Vecinales.- Se dió igualmente cuenta á la reunión y puso de manifiesto los estados de las obras presupuestadas para el año prócsimo en el Camino de Primer Orden que dirige á Tuy y el de Segundo Orden en dirección del Pasage, así como de las cantidades que se hallaban presupuestadas para otras, Obras, de todo bien enterado el Ayuntamiento y asociados Acordaron estar conformes y consideran suficientes las Obras proyectadas para el año prócsimo en que deberán ecsigirse los seis días de prestación que marca la Ley así á las personas como á los carros, se Acordó así bien sería conveniente pedir la autorización al Sr. Gobernador de la Provincia para rebajar á dos reales las peonadas  de hombre y á seis reales las de carro y bueyes, con cuya disposición no solo resultaría un alivio en fabor de los contribuyentes, si nó que ingresarían algunos fondos en dinero, para satisfacer trabajos y adquirir materiales, que no pueden suplirse con la prestación”.

 

Como o pai[5]  do alcalde, D. Juan Antonio Español López, tiña un gran negocio na Pasaxe as malas lingoas criticaron que a obra a facía para o seu beneficio...e de seu pai.

 

Salvo uns meses que exerceu de alcalde D. Vicente Troncoso ó 13/08/1854 volveu ser “Alcalde Constitucional de La Guardia y su distrito” D. Domingo A. Español López. O “número de almas de las tres parroquias en 1854 era de 5.509”.

 

Ata que na sesión do 22/12/1854, xa foi presidida polo novo alcalde D. José González Baz, se tratou, entre outros asuntos, de:

 

Obras Públicas.- Manifestado por los Sres. Alcaldes y Procuradores Síndicos la necesidad de conservar la nueva arboleda del paseo público de San Pedro, evitando que los cerdos y ganados destrocen continúamente la plantación hecha, Acordó la Corporación que se proceda á la fabricación de un muro de vara de alto alrededor de dicho paseo, suficiente para el objeto, ni los vecinos en estado de poderlos afrontar, Acordó que el medio menos gravoso era emplear en esta obra parte de la prestación personal, sin esceder de los seis días que indica la Ley de Caminos Vecinales, ni dejar de construir las varas de camino señaladas al Distrito, usando de la piedra que pertenece al público.

 

Como se pode comprobar cando en 1852 foi inaugurada a Alameda non tiña muro de circunvalación e o paseo estaba cuberto de céspede.

  

Sendo os veciños con prestación personal os que levaron a cabo o muro de peche. Históricamente figura que o alcalde D. Domingo Español e seu pai foron os que trataron de ampliar e afirmar o piso da estrada da Guarda ao Pasaxe, efectivamente pero tamén o alcalde José González Baz tivo que ver no asunto.

 

Así o 10/03/1855 o alcalde D. José González Baz deu conta á Corporación do, “Estado del Sumario del dinero, materiales, carros y mano de obra que el Alcalde considera necesarios para los trabajos que pudieran hacerse en los Caminos Vecinales de 2º Orden de este Distrito en todo el año de 1856:

 

De La Guardia al Pasaje de Camposancos, desde el Campo de San Pedro de esta Villa[6].

Longitud: 2.866 varas castellanas.

Nº de varas de Camino hecho 1.483.

Peonadas: 375.

Carros y Caballerías: 105.

Herramientas: 8 marretas; 2 brocas; 4 cuñas y 450 carros de piedra para el afirmado.

Presupuesto de las obras, herramientas y materiales: 650 reales.

Sueldo del Director: 342 reales.

Sueldo Capataz: 250 reales.

No século XIX era obligatorio a prestación personal para reparar, camiños públicos ou construílos de novo. Os que non podían ou non querían debían abonar os xornais correspondentes a outras personas.

Alameda de A Guarda nos anos cincuenta do século XX. Fotografía propiedade de José Mª González Alonso. Podemos ver a “bomba de gasolina” de Manuel González González. 

----------------------------

 

O 10/05/1874, celébrase unha sesión ordinaria, presidida polo alcalde en funcións D. Francisco Giráldez Pérez.

 

Policía Urbana – Paseo y Alameda de San Pedro.-Transcurridos los quince días que por acuerdo del Ayuntamiento 12 de Abril último se han señalado de plazo en los edictos fijados en los sitios de costumbre de las parroquias respectivas á fin de obtener mejora sobre la proposición de José Benito Sobrino de esta Villa, relativa á la construcción por su cuenta de un muro y unas obras en el paseo y Alameda de San Pedro sin más retribución que el pasto por diez años y en determinadas horas y no habiéndose presentado mejora alguna el Ayuntamiento tuvo por conveniente prorrogar el plazo por ocho días más á fin de obtener el resultado apetecido.

 

En su consecuencia se presentó en el día de hoy Ventura Portela del barrio de Sobre la Villa, ofeciendo verificar el cierre a una vara de altura, tomada desde su base y por la parte interior, y en los términos que en el anuncio se previene.

 

Que en lugar de terminar el muro en lomo, terminará  con tapas de mampuesto, cuyas  juntas  serán recibidas ó repelladas con cal. Que en lugar de dar la cal de llano en la pared, será repellada según las buenas reglas del arte.

 

Que practicará de su cuenta esta sobras solo por la concesión de pastos por nueve años y bajo las mas bases espresadas en el anuncio.

 

El Ayuntamiento: Visto que la anterior proposición es la más ventajosa  y que no fue mejorada por los concurrentes, Acordó por unanimidad  otorgar la concesión á José Benito Sobrino autorizándole bajo las siguientes bases:

 

1º.- Para levantar á la altura de una vara tomada  desde la base interior las paredes de la Alameda de San Pedro que dan frente a la carretera que conduce al Pasaje y á Tuy, y el martillo que por este lado la une con la capilla, componiendo y nivelando la que da a una finca de don Juan Troncoso.

 

2º.- Dichas paredes en toda su estensión serán repelladas  con cal, interior y exteriormente.

 

3º.- En lugar de terminar en lomo las paredes, terminarán con tapas de mampuesto, repellando sus juntas con cal, dejando las entradas bien guarnecidas.

 

4º.- En renumeración del gasto que esta operación ocasione, se le concede el derecho de pastos del terreno por el plazo de ocho años que comprende desde hoy y termina el diez de Mayo de 1882.

 

Se le concede también el derecho de utilizar la hoja que caiga de los árboles dentro de la Alameda. A fin de evitar dudas e intempestivas reclamaciones, el Ayuntamiento por su parte acordó fijar las siguientes condiciones:

 

1ª.- El concesionario no podrá llevar al pasto más que dos yuntas  de ganado vacuno después de las siete de la tarde en verano, sin que por el día se permita después de las diez de la mañana. En invierno podrá tomar las horas que mejor crea conveniente á escepción de dos á cinco de la tarde, en los días buenos en que suele concurrir la gente a pasear.

 

Para mayor claridad en el presente caso se entenderá por Verano la parte del año desde 21 de Marzo á 22 de Setiembre, e Invierno desde 23 de Setiembre á 20 de Marzo.

 

2ª. Se prohibe el derecho de pasto todos los días festivos sean domingos o feriados, antes de las nueve de la noche en verano.

 

3ª.- Si llegaren personas al paseo dentro de las horas de su derecho en cualquier dia  que fuese, tendrá obligación de retirar los ganados á un estremo, dejando el local espedito y limpio para la comodidad de los concurrentes.

 

4ª.- Será obligación al pastorear  el ganado hacerlo sujeto al pastor con soga.

 

5ª.- Será de su cuenta la vigilancia y limpieza contínua de toda la Alameda.

 

6ª.-Ningún derecho tiene sobre el arbolado, y solo sobre él la vigilancia correspondiente á fin de impedir lo destrozen los muchachos  ó personas mal intencionadas, siendo la Autoridad árbitro para disponer en cualquier tiempo la poda ó corta y cuanto creyese necesario.

 

7ª.- Será obligación de tener no solo constantemente  con todo aseo la Alameda , sinó tambien reponer todo desperfecto del cierre sin contra el tiempo de la concesión, á fin de entregarla sin deterioro al terminar los ocho años. La verificación de las prevenciones mientras será penada con arreglo al art. 72 de la Ley Municipal. Estas condiciones se harán saber al concesionario para su gobierno y aceptación del contrato según queda consignado.

 

 

Fotografía datada o 25/10/1922. Podemos observar a noria na finca de D. César Troncoso, vendida por uns poucos duros pola Xunta do Patronato César Troncoso. Na parte interior a dereita (fondo) podemos ver a pequena Capela de San Pedro. Tamén podemos observar como era a “Estrada Real a Tuy”. Fotografía de Mariano Jiménez Hueto.

-----------------------------------------------------

 

Por certo, como detrás da Alameda estaba a casa<>finca de D. César Troncoso, propietario, comerciante, avogado e xuíz municipal vénme a mente falar da Fundación que este guardés instituíu antes de falecer. Fundación que foi esquilmada aos poucos anos de finar e que hoxe non existe nada máis que nos papeis do Arquivo Municipal.

D. César Troncos González

--------------

Para mais información e poder facer comparacions do poder lucrativo obtido polos compradores do patrimonio deixado por D. César Troncoso e recollido na Fundación “César Troncoso González”, aos poucos meses do falecemento, ca disculpa de obter “fondos” para a Fundación.

 

 

Naturalmente os “compradores” foron a meirande parte do albaceas, testaferros, amigos, familiares etc.etc., amparados polo status do Glorioso Movimiento Nacional. Aquí dou un exemplo da venta da finca Troncoso que figura na fotografía anterior da Alameda.

   

Propiedad “subastada” o 23/01/1938.-Labradío y viña en San Pedro – Barreiro, nº 60 del Inventario, adjudicado a Manuel González González por 62.000 pesetas. Entregando el 10%; 6.200 pesetas y el 22/02/1938 entregó el resto 55.800 pesetas. Este Manuel González González era pai do ex Alcalde D. raúl González Puebla.

 

Outro exemplo na rúa Vicente Sobrino:

 

16/11/1937.- Casa nº 21 en c/ Vicente Sobrino, nº 40 del Inventario de Bienes. Valor 20.000 pesetas. El 23/01/1938 fue puesta a Subasta, siendo adjudicada a las hermanas María, Adoración y Purificación Gándara Álvarez en la suma de 25.000 pesetas, entregando en el acto el 10%. El 22/02/1938 entregaron en transferencia por el total del importe 22.500 pesetas.

 

2/05/1938.-Solar sin nº de orden en la c/ Mariano Ordóñez, nº 61 del Inventario, adjudicado a Norberto Gándara Álvarez por 13.024 pesetas.

 

2/05/1938.-Solar sin nº en c/ Oliveira Salazar, nº 62 del Inventario, adjudicado a Norberto Gándara Álvarez por 11.352 pesetas.

 

2/05/1938. Terreno a pinar en  Argibay, nº 51 del Inventario, adjudicado a Norberto Gándara Álvarez  por 3.300 pesetas. Estes irmans Gándara son un exemplo de cómo s epodían conseguir bens “baratos” ca disculpa de facer unha subasta para obter fondos para a Fundación, ó final tal Fundación que dou sin os fondos e sin as propiedades…

 

3/05/1938. Terreno a pinar y matorral  en la Forca, nº 47 del Inventario, adjudicado a Emilio Areal Crespo por 2.500 pesetas. (Secretario durante eses anos do Xulgado da Guarda, con grandes influencias sociais e políticas).

 

Mais un longo etc.etc. Escribirei outro día sobre as distintas Fundacions da Guarda e como pasaron a historia,sen pena e con ningunha gloria, grazas sobre de todo a dereita secular que gobernou a nosa Vila dende tempo inmemorial, salvo breves espacios de tempo nos que ata lles custou a vida a alguns dos políticos… tirada por algún descendente desa dereita…

------------------

 

O 11/02/1877, tivo lugar unha sesión plenaria, presidida por el Alcalde D. José González Baz. Arbolado Paseos Públicos.- Se acordó que los despojos de la poda de los de la Alameda de San Pedro y cuatro árboles inútiles se vendan en pública subasta bajo el tipo de 50 pesetas a través de la tarde del domingo 18 del corriente.

 

Alameda de A Guarda cas novas farolas pero sen a fonte do “Chafarís”. Postal de Mariano jiménez Hueto. www.informaticagranada.com

 

-----------------------------------------

 

17/02/1877. Arbolado de los Paseos Públicos. Condiciones para la subasta y remate de los despojos de la poda y cuatro árboles inútiles de la Alameda de San Pedro.

1ª.-El tipo de la subasta será de 50 pesetas.

2ª.-El remate tendrá lugar á las 3 de la tarde del 18 del corriente en la Casa de Ayuntamiento.

3ª.-El rematante deberá extraer dentro de 10 días improrrogables las ramas y árboles objeto de la subasta.

4ª.-No se permitirá entrar carros en la Alameda, debiendo cargarse aquellos en el camino precisamente.

5ª.-No se extraerá rama alguna de la que existe en dicho punto separada para la renovación y plantío.

6ª.-El rematante entregará acto contínuo la cantidad en que le fuere adjudicado el remate.

La Guardia Febrero 17/1877. El Alcalde. José González Baz. El Síndico. Manuel Sobrino. El Secretario José Manuel Sesto Pedreira.

 

Subasta y Remate.- En la Casa municipal de La Guardia á 18/02/1877, siendo las 3 de la tarde y presentes el Sr. Alcalde Presidente D. José González Baz, Procurador Síndico D. Manuel Sobrino, con el Sr. Tte Alcalde D. Francisco Giráldez, y asistencia del infrascrito Secretario, se anunció en alta voz por el portero del Municipio la subasta y remate de los despojos de la poda de árboles y 4 inútiles en la Alameda de San Pedro, bajo el tipo de 50 pesetas, y condiciones leídas y puestas de manifiesto á los concurrentes.

 

Repetida diferentes veces la voz pública y pasada con exceso la hora señalada sin que se presentase licitador más ventajoso que José Rodríguez de esta Villa, cubriendo el tipo de las 50 pesetas, el Sr. Alcalde Presidente declaró el remate á su favor á condición de ingresar acto contínuo dicha cantidad en la Depositaría municipal. Firman los Sres. asistentes y rematante, de que yo Secretario certifico. Fdo. El Alcalde. José González Baz. Manuel Sobrino. Rematante. José Rodríguez.

 

Na sesión do 1/11/1880, presidida por D. Bernardo Alonso Martínez, acordan abonar dos “Fondos Municipales.- Se acordó el pago de 9,37 pesetas á D. Manuel Montenegro de la parroquia de Salcidos por importe de 15 bombas de palenque á 2,50 reales una, para los festejos del nacimiento de la Serenísima Señora Infanta heredera del Trono”. Os fogos foron tirados na Alameda por ser un lugar mais alto e estar entre “a Aldea” e “a Vila”.

 

Un dos primeiros “Kioscos” que se instalaron na Alameda. Era desarmable e podía montarse tanto na Alameda como nas Festas de San Roque, A Guía e no Trega.

-------------------------

A infanta que nacera o 11/09/1880 era  María de las Mercedes de Borbón y Hasburgo-Lorena, Princesa de Asturias, filla do Rei Alfonso XII.

 

En 1883 seguían referíndose oficialmente a Alameda como “Alameda de San Pedro”, como se refiren na sesión do 21/05/1883, presidida por el Sr. Alcalde D. Bernardo Alonso Martínez.

 

Alameda de San Pedro. – Terminado el plazo del último contrato de arriendo de aprovechamiento de yerbas, el Ayuntamiento, acuerda se establezcan las condiciones convenientes para nueva  subasta. 

   

Fotografía da Alameda de San Pedro a finais do século XIX, do arquivo de Antonio Martínez Vicente. Nesta época xa non tiña o piso de herba.

-----------------------------------

 

A rúa Brasil no 1974. Antes “Camino a Cividanes”. A dereita antigua Farmacia  de D. Ramón Sobrino Vicente, eiquí comeza a parroquia de Salcidos. Á dereita edificio da antiga fábrica de electricidade “Eléctrica Guardesa Sociedad en Comandita”, logo de Unión Fenosa.

---------------------------

 

25/02/1894. Sesión presidida polo Alcalde D. Agustin Sobrino Vicente.

 

Alameda de San Pedro.- Terminado en 18 de Junio del año último el plazo de 10 años porque fueron arrendados los pastos de dicha Alameda; y considerando que el arbolado que existe en ella no está en condiciones del desarrollo y mejoramiento que exige el buen aspecto de un Paseo Público, el Ayuntamiento acuerda nombrar una Comisión de su seno compuesta de los Sres. Angel Signo Lorenzo, Manuel Sobrino Martínez y Juan Domínguez Troncoso, para que formen un presupuesto y estudien la manera más conveniente y económica de sustituir los árboles por otros, proponiendo las demás mejoras que contribuyan al embellecimiento de aquel sitio de recreo, y que por la Alcaldía se den las órdenes para que allí no vuelvan á penetrar ganados de ninguna especie; y ya que de árboles se trata, acuerda asimismo la Corporación, que un álamo que los temporales arrancaron de los que existen en el Malecón del Pasage, se dé al pobre Andrés Domínguez, de Sobrelavilla, para la reparación de su pequeña casa, con cuyo objeto lo pidió al Sr. Presidente y mas idividuos de la Municipalidad.

 

 O 7/12/1833 mediante oficio da “Junta de Sanidad de La Coruña”, ordenou que baixo “la irremisible multa de 2.000 ducados y con arreglo a la Real Cédula de 3/04/1787 y  Circular del Consejo Real de 30/06/1814, se dispusiera de cementerio, fuera de los atrios de las iglesias, en todos los pueblos y aldeas”.

 

Alameda de A Guarda en 2003 www.aguarda.com

-----------------------------

 

En principio e con urxencia, a Corporación tiña pensado facer un cemiterio para as tres parroquias, escollendo a esplanada sita entre Funchidos e lado Este do Castelo de Santa Cruz[7]. Para elo escollen unha propiedade cultivada do veciño Manuel Vicente “cerrada sobre sí”, pero o Xeneral das Forzas Militares da provincia puxo o seu veto á construcción nesa explanada.

 

Este veciño con data 17 e 18/12/1833 reclama á Corporación o valor do froito e danos e perxuicios, porque “algunos émulos ó intrigantes, acordaron Vds posteriormente remober y trasladar dicho cementerio a otro más distante...”

 

Foi entón cando a Corporación escolle outros terreos na zoa de San Sebastían[8] propiedade de Juan Manuel Sobrino, Julian Sobrino e Rita García os  que tamén reclaman á Corporación en escrito do 15/02/1834 se lle paguen os terreos porque o cemiterio xa está construído a menos de 100 metros da Alameda. A todo isto os párrocos de Salcidos e Camposancos fixeron caso omiso a Xunta de Sanidade Galicia e seguiron enterrando nos atrios.

 

Os materiais da Capela de San Sebastián serviron para a construcción do cemiterio, estaban na parte norte onde durante moitos anos estiveron o Taller de Ebanistería e a Eléctrica Guardesa[9], xunto a muiños eléctricos de grans. Debido á presión de máis de cen personalidades guardesas, e dos informes dos médicos e inspector farmacéutico, acordaron buscar un novo emplazamento para construír outro cemiterio alonxado da poboación e logo de atopados ir a merca dos terreos.

 

Sigo con datos para concretar que o tal cemiterio estaba a carón da Alameda, soamente se debía cruzar a estrada a Tui, 

 

       [...] “Por Mandato del Sr. Juez de la Villa[10] de la Guardia. Regulé y Caxeité, yo Juan Portela, vecino de Camposancos el costo que puede tener el Campo Santo de Dicha Villa vajo las dimensiones siguientes:

 

Puede tener de linia Cinquenta Varas superficiales; treinta y dos de ancho por lo Exterior, y de alto doce cuartas, yncluso quarta ymedia para cimientos; enque vá también yncluso quarta ymedia para el  lomo de perro, y todo ello multiplica quatro Cientas Noventa ydos Varas superficiales; al precio de Cinco reales ymedio ymportan,2.706 reales.

 

Yncluso en dicho valor las quatro esquinas de Cantería.

 

Ytem. Una Portada de Cantería vien limpia y travada de diez quartas de alto, y Siete quartas de Luz, su valor,160 reales.

 

Ytem. Quatro Pilastras de cantería en el medio de dicho campo santo, de diez quartas de alto, y dos quartas ymedia en quadro, e stas son para Recibir el tejado del Soportal; el valor de dichas Pilastras,200 reales.

 

Ytem. Una mesa de Cantería en el medio de las quatro Pilastras, de nueve quartas de largo, y tres quartas ymedia de ancho, esta vien labrada y escodada; Será sentada sobre prepeaños a las puntas a la Altura que convenga, su valor,  60 reales.

 

Ytem. Para franquear y escavar los cimientos, 40 reales.

Total: 3.166 reales.

 

Quedando a veneficio de este Calculo todos los materiales de Mampostería, barro, y cantería que tiene en si la Capilla de San Sebastián de esta dicha Villa, hasí lo Considero sea Justo dicho Cálculo y Regulación y lo firmo en dicha Villa de la Guardia a 6 días del mes de Mayo de 1834. Fdo. Juan Portela.

             

Como estaba a poucos metros da Alameda e “los olores cuando haya viento Norte y Este llegaba a la pituitaria de los que por allí paseaban”, A Corporación leva o asunto a  varias sesións de pleno e na celebrada o 12/08/1894, que presidíu o 1º TTe Alcalde D. José Francisco Vicente, entre outros puntos,

 

Consideraron, “que el Cementerio de ésta Villa casi unido á la Carretera del Estado, radica á menos de sesenta metros de algunas casas de la población, a la que invade por completo con miasmas pútridas cuando reinan los predominantes vientos del Norte y Este, se halla cercano á un paseo público (Alameda) el que domina también  cuando corren vientos del Sur y Oeste, y está además muy próximo á la fuente principal que surte al pueblo de aguas potables, y facilita las operaciones del lavado de ropas en cuya operación pasan la mayor parte de la noche las infelices hijas del trabajo á quienes impone indudablemente respetuoso temor el expectáculo que ofrece al ser viviente el lugar en que reposan los muertos[11].

 

Unha vez máis e de maneira provisoria o cemiterio foi trasladado a un terreo no que en 1928 se construiría o Estadio Troncoso. Cando en 1889 D. José Benito Andreini presentou oficialmente o Plano de A Guarda xa levaba  cinco anos o cemiterio nun espacio perpendicular ao actual Supermercado Gadis. Por iso existe certa confusión no tocante a ubicación dos cemiterios, debido a que a maioría soamente lembra o do máis tarde Estadio Troncoso. 

 

Moito máis grave era que neste ano de 1894 aínda se seguía enterrando cadáveres nos atrios das igrexas de Salcidos e Camposancos, como se refire a Corporación nesta sesión que comento. Por exemplo veciños de Camposancos, na acta de incautación do cemiterio por parte do Concello, para cumprir a Lei de 30/01/1932 sobre “Incautación dos Cemitérios da Igresia  Católica” recoñecen que en 1918 aínda non se construíra un novo cemiterio. Era párroco D. Serafín Sueiro Sueiro, os veciños eran, Generoso Carrero, Abel Rodríguez é Hipólito Domínguez.

 

 

Estadio Troncoso en 1928. Á dereita as árbores da Alameda. Á esquerda, estrada da Guarda a Fornelos. Fotografía propiedade de José A. Uris.

--------------------------------

 

Atrio da igrexa de Salcidos onde en 1900 seguían soterrando os difuntos. Fotografía de José A. Uris.

---------------------------------

 

“Que el hallarse los átrios de las Yglesias de Salcidos y Camposancos destinados á las inhumaciones, producen iguales resultados por una parte y por otra son objeto de profanaciones, cuando tienen lugar festividades, en las que por lo general predominan las alegres expansiones del ánimo de los concurrentes, resultando de ello un sensible contraste con la veneración que á todos debe inspirar el silenciode la eterna mansión”.

 

“Que una vez aceptada por la Corporación como de reconocida necesidad, la clausura del Cementerio de esta Villa y de los átrios de las espresadas parroquias es de todo punto indispensable proceder á la construcción de los que han de reemplazarles, ajustándose para ello á las Reales órdenes de 19/05/1882; 17/02/1886, y 16/07/1888, ampliando las anteriores, dotándolos, cuando menos de la correspondiente capilla que sirva de depósito de cadáveres, departamento para una sala de autopsias, y almacén de efectos fúnebres y por último la correspondiente cerca para los sepelios de los que mueran fuera de la comunión del catolicismo”.

  

Pero todo isto que apunto, tardaría en chegar, nuns casos a 1900, e  como no caso do cemiterio de Salcidos, algúns anos máis tarde. Publicarei calquera día un traballo relacionado coa historia dos tres cemiterios da Guarda que é sumamente interesante.

 

Na sesión de 18/11/1894, presidida polo Alcalde D. Agustin Sobrino, tratan de:

Alameda de San Pedro.- Los Sres. Signo, Sobrino Vicente, Martínez y Domínguez Troncoso, comisionados en sesión de 25 de Febrero del año actual para gestionar é informar sobre la manera más conveniente y económica de sustituir por otra de mejor aspecto la Alameda de San Pedro, manifestaron:

 

Que habían hecho un detenido estudio sobre el particular, y formado un plano para la combinación del arbolado de dicha Alameda con objeto de lograr el embellecimiento de la misma como un paraje de recreo en todo tiempo, cuyo plano someterían al exámen del Ayuntamiento.

 

Que han hecho también diferentes proyectos y todos ellos resultaban costosos por lo complicado, y en su vista concibieron la idea de una subasta especial, encaminada á reemplazar el actual arbolado por otro más bonito para toda clase de paseos, sin que el Ayuntamiento tenga necesidad de hacer el más pequeño desembolso en metálico por los que respecta á plantar, anunciando un remate bajo las condiciones siguientes:

 

1ª.- El objeto de la subasta es ceder gratuitamente los setenta y siete árboles existentes en la Alameda al que con mayores ventajas se comprometa a plobarla de nuevo con árboles própios de estos lugares de recreo á elección del Ayuntamiento.

 

2ª.- Al efecto el rematante tendrá la obligación de arramar á sus expensas los indicados 77 árboles, tapando los hoyos, dejando el terreno en completa igualdad y totalmente limpio de raíces y toda clase de maleza.

 

3ª.- Por el beneficio que le reporta la madera de troncos y ramage de aquellos, tendrá obligación de traer de cualquiera establecimiento de arboricultura nacional ó estrangera los árboles que se señalan en el plano de la nueva Alameda, plantarlos en la forma y á las distancias que en el mismo se indican y rodearlos de una verja ó empalizada de madera que les sirva de resguardo para que se desarrollen sin torceduras ni deformidades.

 

4ª.- Los nuevos árboles habrán de ser precisamente de clases pinar y á propósito para adorno según se estilan en paseos públicos, y de los que conservan la hoja todo el año, como el Laurel de la Yndia, la Magnólia, pino índico y otros análogos, debiendo elegirse para el centro uno especial de la familia de…?

 

5ª.- Será asimismo obligación del rematante custodiar y conservar á sus expensas por el plazo de dos años, toda la nueva arboleda hasta que esté arraigada, reemplazando á su costa cualquiera ejemplar que perezca naturalmente ó por la sequía. Los que sequen por consecuencia de algún atentado ú obra de mano criminal, no imputable al rematante, serán reemplazados por cuenta del Municipio.

 

6ª.- La designación de las clases de árboles que han de utilizarse y las operaciones de plantación se hagan bajo la inspección y con el beneplácito de un individuo de la Corporación municipal, precisamente en la presente época de invierno como recomendada para tales operaciones.

 

El Ayuntamiento enterado, después de la más amplia discusión y teniendo en cuenta que el valor de la arboleda que actualmente existe en la Alameda de que se trata, no representa mayor suma que la que pueda costar la nueva puesta en el sitio con más las obligaciones que se imponen al rematante por un periodo de dos años, ACUERDA aceptar el plano exhibido y condiciones formuladas por la Comisión y que con sujección á ellas se anuncie la subasta en las tres parroquias del Distrito para las once de la mañana del domingo dos de Diciembre próximo en esta Consistorial ante la Corporación reunida.  

 

Alameda de San Pedro a finais do século XIX.

---------------------------

 

Na sesión plenaria do 3/03/1895, presidida por el Sr. Alcalde D. Agustin Sobrino, volven tratar da Alameda de San Pedro.- Manifestó así mismo el referido Sr. Presidente, que en la semana próxima daría principio la plantación de los nuevos árboles, operación que deben también inspeccionar los Comisionados nombrados Sres. Signo, Sobrino y Domínguez Troncoso.

 

Tamén trataron das “Obras Municipales. Los individuos de las Comisiones respectivas Sres. Signo, Manuel Sobrino y Dominguez Troncoso, manifestaron: que las obras del nuevo Matadero y plantación de árboles en la Alameda de San Pedro, continúan con actividad y con sujeción á los pliegos de condiciones estipuladas de lo que quedó asimismo enterada la Municipalidad”.

 

Fotografía en mal estado  da Alameda publicada en www.galiciasuroeste.info

En novembro 2009 por Dosio Fernández Sesto.

----------------------------

 

Na sesión celebrada o 2/06/1895, presidida por D. Agustin Sobrino, volveuse tratar de: “Árboles Carreteras. Es indudable, que los plantados hace años por los paseos de la Carretera de Pontevedra a Camposancos con el laudable fin de embellecer el interior y las afueras de esta población, en los kilómetros 85 y 86, no han dado el resultado apetecido, y en vez de hermosear y producir  sombra para hacer encantador y ameno el paseo, constituyen perjuicio pata el tránsito por la poca latitud que tienen las vias de tercer orden, causan daño á las propiedades contiguas, y son objeto de mofa por el estado en que dichos árboles se encuentran á consecuencia de los temporales .

 

Además de los inconvenientes espuestos, los que se hallan en el trayecto de la carretera que va al Pasage, frente a la Alameda, destruyen con la sombra y el gotéreo los nuevos arbolitos recientemente plantados en la referida Alameda, denominada de San Pedro, como es público; y habiéndose producido diversas quejas, ya por particulares, ya por el encargado de la conservación de dicha Alameda, el Ayuntamiento acuerda se dirija por la Alcaldía atenta súplica al Caballero Yngeniero, para que se digne mandar retirar los árboles antiguos donde quiera que se hallen, toda vez que no reportan utilidad ninguna, anticipándoles por ello el testimonio de profunda gratitud”.

 .

 

A esquerda da fotografía podemos ver os plátanos” ao marxe da Alameda en 1922 eran bastante pequenos como para estorbar

-------------------

 

Na sesión do 10/11/1895 presidida por D. Agustin Sobrino, a Corporación trata do asunto dos Arboles de la Carretera.- Acuerda comunicar al Sr. Yngeniero de Carreteras, la súplica que se formuló en acuerdo de 2 de Junio del corriente año para que se digne mandar retirar los árboles que en la travesía de esta Villa ó calle de Ordóñez, y más puntos de los kilómetros 85 y 86 de la carretera de Pontevedra á Camposancos perjudican notablemente el tránsito y las fincas particulares por la poca latitud de una vía de tercer órden”.

 

O 8/05/1900, celébrase unha sesión presidida polo 1º Tte. Alcalde D. Francisco Español Sobrino, na que tratan, entre outros asuntos, de, “Yerba de la Alameda.Se acuerda subastarla y que el acto tenga lugar á las 4 de la tarde del miércoles 9 del corriente en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial con la intervención de los Sres. Alcalde y Síndico, y que la yerba de que se trata se adjudique al mas ventajoso postor quien tendrá obligación de extraerla dentro del plazo de 30 dias, contados desde el siguiente al del remate, prohibiéndose en absoluto la entrada de ganados en la Alameda, en la cual no se interrumpirá el paseo y esparcimiento á que tiene derecho el vecindario”.

 

E citando o contido das actas do Concello, o 13/05/1900, celébrase sesión que presidíu o 1º Tte. Alcalde D. Francisco Español Sobrino.

  

Yerba de la Alameda. El Sr. Alcalde manifestó que ha tenido lugar la subasta conforme á lo acordado en la sesión anterior, habiéndose adjudicado á Baltasar José de Acevedo en la suma de 42,10 pesetas, que se invertirán en el arreglo y limpieza de la misma Alameda para lo que se comisiona á los Sres. D. Bernardino Lomba y D. Marcelino Alvarez, quienes darán cuenta oportunamente”.

 

 

Alameda de San Pedro chea de árbores. Postal de Mariano Jiménez Hueto.

-------------------------

____________________

[1] Entre o actual Bar Celta e Oficina da Inmobiliaria Riveira na rúa/Transversa Troncoso.

[2] En alguns escrito figura como Domingo Español Cividanes, pero na acta de nacemento é Domingo Antonio Español López.

[3] Fillo de Domingo Español e Liberata López.Chegara da emigración en Guatemala con unha importante fortuna.

[4] En 1925 o Alcalde D. Manuel Álvarez Vicente  pedía ao Bispo da Diócesis que retirara os restos da Capela a súa costa porque o Concello había pagado os gastos do novo Cemiterio. Pero nin caso.

[5] Era Deputado Provincial xunto a outro familiar Manuel Español “Caballero del Manto de Cristo”.

[6] Dende a esquina Sur da actual Alameda.

[7] Chamada Tabolado. Hoxe chámase Tabolado a áera xeográfica preto de Sete Camiños.

[8] Os donos das terras reclaman os cartos e falan tamén do Tabolado, porque estaba toda a áera unida, non pasaba a estrada actual a Fornelos.

[9]  Na estrada de Cividans, hoxe rúa/ Brasil

[10]  Era D. José Mª Portela Lomba, “Regidor decano, que por ausencia del Alcalde administra Justicia Real Ordinaria en esta Villa y su Jurisdición” (A Guarda e O Rosal).

[11] O manantial que surtía a Fonte da Vila (sita onde en 1964 se construíu a rúa/ Coengo Domínguez Fontela) debía ter o seu afloramento preto dese cemiterio. O lugar levaba o nome de “San Bastián” acortando o de “San Sebastián”.

 

seguinte