www.galiciasuroeste.info

 Camilo Carrero

por José Antonio Uris Guisantes

(Fotos: Arquivo e Antón Ferreira)

ROQUE CAMILO CARRERO LORENZO

seguinte

. 

                Camilo Carrero, nome como era coñecido pola maioría dos cidadáns daquela, se chamaba en realidade Roque Camilo Carrero Lorenzo, nado en Camposancos as 11 da noite do 16 de agosto de 1884, sendo inscrito no Rexistro Civil de A Guarda polo seu avó materno D. Casimiro Carrero Domínguez de 59 anos e de profesión labrego. [Folio nº 1574953/02 anotación nº 153].

                Figura cómo “hijo ilegítimo” de María Carrero Lorenzo de 19 anos de idade, solteira, de profesión xornaleira. Avoa materna Dona Tecla Lorenzo. Indicar que naquelas datas os fillos de solteira figuraban no rexistro con un sólo apelido, e neste caso Roque Camilo Carrero.

                Naturalmente o nome do pai do recén nacido non figura no rexistro, caíndo todo o peso “moral”??? do “pecado” na pobre xornaleira con soamente 19 anos. ¡Diante de todo garda-las formas! nunha sociedade clasista da que en dous anos xurdiría -debido a moitas situacións vexantes en tantos anos- a Revolución de 1886 chamada La Gloriosa....[ isto en un inciso]. 

 

               Emigrante na República Dominicana, traballa na capital Santo Domingo na firma comercial MUNNÉ &Co., máis tarde funda a sociedade García &Carrero [almacén de importación e exportación de artigos alimenticios], logo Camilo Carrero Lorenzo asóciase con Vega, Pérez & Co., [Laureano Vega, Manuel Pérez Carrero e Camilo].

 

                Antes de volver a Camposancos recoñece a dúas fillas habidas dunha relación sentimental, anos máis tarde de ser fusilado en Tui [un 7 de decembro de 1936] recibiron a herdade de seu pai, entre elas a Casa das Torres que logo venderon a D. Camilo Pérez Vicente.

 

                Sinalar que Camilo – solteiro empedernido – tivo outros dous fillos en Camposancos Generoso [finado fai pouco en Valencia] e Eloy [nas Illas Baleares], quen no momento de reparti-la herencia quedaron sen nada polas supostas influencias de  terceiras persoas.

 

                Esta Casa das Torres fora edificada despois de chegar Camilo da República Dominicana en 1930, encargando ao contratista de Camposancos D. Teodoro Sabariz Pérez [1848-1927], obra que non chegou a rematar D. Teodoro por discrepancias nos conceptos da edificación, seguindo outro contratista cas obras.

 

                 Un 15 de abril de 1931 A Guarda celebrou a proclamación da IIª República con unha gran manifestación popular que rematou [despois dos discursos de rigor] nunha festa-baile na Alameda a cargo da Banda de Música de Tabagón.

 

                 De seguido a Agrupación Republicana de A Guarda nomea unha Xunta Xestora [Corporación Municipal] presidida por D. Manuel Álvarez Vicente como alcalde; D. Celso Candeira Pérez, Iº Tte.Alcalde; D. Dámaso Ramón Trigo, IIº Tte. Alcalde; D. Roque Camilo Carrero Lorenzo, 3º Tte. Alcalde, e D. Antolin Silva Vicente, como Síndico, pero o 26 de abril o Gobernador Civil nomea outra Xestora: Alcalde, D. Celso Candeira Pérez; Iº Tte. Alcalde. D. Honorio Brasilino Álvarez Sobrino; 2º Tte. Alcalde, D. Roque Camilo Carrero Lorenzo e responsable da Comisión de Obras, D. Juan Noia Xil.

 

                 A Federación Obreira de A Guarda, dirixida por Manuel Noia Xil  fora creada en 1.931, aproveitando os dirixentes da federación os bos oficios do concelleiro socialista D. Roque Camilo Carrero Lorenzo para presentar preguntas e proposicións nas Sesións de Pleno.

 

                 Un dos enfrentamentos mais grandes sendo Alcalde D. Manuel Álvarez Vicente [que tamén había sido na Dictadura de Primo de Rivera] foi a negativa da Corporación Municipal a pagarlle ao Inspector Farmacéutico Municipal D. Benito Vázquez Vázquez [sogro de D. Brasilino Alvarez  Sobrino, a filla era Carmucha Vázquez Palacios] unha cantidade fixa anual –prestara ou non seus servicios- polémica que rematou coa dimisión da Corporación Municipal.

 

                 Camilo Carrero presidía daquela La Casa del Pueblo, sendo membro activo da Agrupación Socialista Agraria de Camposancos que existiu ata 1936, cando os sublevados de Franco atacaron a IIª República Española. Esta foi a única Agrupación Socialista na Bisbarra do Baixo Miño ata o ano 1981, data na que se constitúe a Agrupación do Partido P.S.deG-PSOE de A Guarda, un ano  mais tarde serían as de Oia, O Rosal e Tomiño. 

 

                 O Secretario da Corporación Municipal daquela, D. Adolfo Mosquera Castro [na foto da esquerda, gran amigo e defensor de D. Manuel Álvarez], escribiu un artigo no Heraldo Guardés atacando a Camilo Carrero e acusándoo de ser un “hombre funesto”, logo contestado pola Federación Obreira  [presidida por D. Manuel Noia Xil] como gran persoa e defensor do obrerismo local, quen se limitaba a leva-los asuntos a Corporación o non te-la Federación representación na Corporación.

             

             Podemos dicir que D. Roque Camilo Carrero Lorenzo, como persoa e cómo político, está sen estudiar en profundidade ó igoal que a etapa que vai dende os anos vinte do século pasado ata 1936 no Municipio de A Guarda.

 

                 Fúndase na Guarda o Partido Pepublicano Radical en outubro de 1932, sendo a figura máis representativa o propio Alcalde D. Antolin Silva Vicente gran admirador de D. Alejandro Lerroux García. Este Alcalde seguíu no cargo incluso despois da caída do Goberno de Lerroux.

                

                 Camilo Carrero era unha persoa preocupada por Camposancos e nesta Sesión propón o arranxo da fonte-lavadoiro de O Pasaxe [...] que se haya obstruida desde hace tiempo, saliendo el agua con dificultad...

 

 

                 Tamén apoia a D. Eduardo Pantaléon Saúl na proposicion de [...] Traída de Aguas para La Guardia......... O Alcalde D. Antolín Silva Vicente manifesta sobre o asunto [...] la carencia de agua en este Municipio es de todos conocida, no sólo en cantidad sino en calidad...

 

                 Eduardo Pantaleón Saúl defende a proposición [...] la necesidad de la obra de la Traída de Agua es tan indispensable que sin ella, pasando algún tiempo llegaremos a que no haya forastero que nos visite. Que se debe ir a ello sin titubeos y hasta llegar al empréstito... Propoñendo [...] que para el próximo ejercicio se consigne, por lo menos, una cantidad que no baje de 4.000 pesetas para los gastos que pueda ocasionar el estudio del Proyecto...

                A proposición contou co apoio de D. Antolin Silva Vicente, D. Roque Camilo Carrero Lorenzo, D. Juan Álvarez Portela e D. Agustín Carrero.

 

              Na Sesión do 10 de agosto de 1.933 aparece o nome de Camilo Carrero Lorenzo como representante da Comisión Pro-Turismo de Camposancos, invitando á Corporación Municipal a inauguración da Praia de Camposancos [hoxe Praia de O Muiño].

 

               O Alcalde D. Antolín Silva Vicente declina a invitación por ter que acudir a Pontevedra con motivo da visita á Guarda do presidente do Consello de Ministros D. Alejandro Lerroux García [xefe do Partido Radical], nomeando a D. Marcial Rodríguez Rodríguez como representante da Corporación, acordando tamén contribuír con 100 pesetas para gastos.

 

                 Na sesión do 29 de agosto de 1933 Camilo Carrero súmase aos demais concelleiros para aprobar con gran entusiasmo a Moción para a construcción [...] de una Carretera a La Canosa, solicitándo del Sr. Ministro de Obras Públicas con carácter de urgencia.

 

                  O 12 de outubro de 1934 por desexo do Gobernador Civil D. Alberto Martínez toma posesión dos cargos unha nova Xestora na Guarda:

 

                  Alcalde: D. Antolín Silva Vicente, D. Emilio Álvarez, D. Manuel Álvarez Vicente, D. Dámaso Ramón Trigo, D. Brasilino Alvarez Sobrino, D. Camilo Carrero Lorenzo, D. Marcial Rodríguez, D. Eduardo Pantaleón Saúl, D. Norberto Gándara Álvarez, D. Ricardo Fernández e D. Rodrigo Pacheco Lomba.

 

                  Na Sesión Ordinaria do 31 de maio de 1.935, Camilo Carrero Lorenzo vota tamén a favor de que as Sesións teñan lugar os martes as cinco da tarde para que os cidadáns poidan asistir, nestas datas era Comandante do Posto de Carabineiros de O Pasaxe D. Miguel Torrón Fernández quen na guerra civil se manifestou acérrimo partidario das tropas sublevadas contra a IIª República.

 

                  O Presidente do Consello de Ministros D. Alejandro Lerroux (foto obtida en interné) foi recibido en A Guarda o 3 de agosto de 1935 con tódolos honores. Primeiro aterrou no aerodrómo de A Canosa diante de miles de persoas, monta na gasolineira de O Pasaxe para ser recibido na Casa Consistorial.

 

                  O xantar de confraternidade ten lugar no restaurante de D. Angel Jurado Romero, asistindo “la flor y nata” dos representantes do Partido Republicano Radical do Baixo Miño.

 

                 Antes o Alcalde de A Guarda D. Antolín Silva Vicente emitira un Bando conxuntamente co alcalde de O Rosal D. Generoso Lagarejos Rivas [outro Lerroxista de pro e dirixente do Partido Radical en O Rosal, así cómo o Sindicato Agrario de “Los Tabagones”], invitando aos cidadáns achegarse ao aerodrómo de A Canosa para recibir con tódolos honores a D. Alejandro Lerroux.

 

                Na Sesión do 29 de agosto de 1935 Camilo Carrero súmase aos demais concelleiros  con gran entusiasmo apoiando a Moción para a construcción...

                                                                                                                   [...] de una Carretera a la Canosa, solicitándola del Sr. Ministro de Obras Públicas con carácter de urgencia, obra tan útil como necesaria, que vendrá a completar las incomparables condiciones de nuestro Aerodrómo...

 

                A Moción fora presentada polo alcalde D. Antolin Silva Vicente e os concelleiros D. Dámaso Ramón Trigo Vicente, D. Juan Álvarez Portela e D. José Lomba.

 

                Debido a que neste BIENIO NEGRO dimitiran algúns concelleiros e outros non querían asistir ás sesións, atopamos que nesta sesión soamente asisten: D. Antolín Silva Vicente, D. Dámaso Ramón Trigo, D. Agustin Carrrero, D. Camilo Carrero Lorenzo e D. Juan Álvarez Portela.

                 Asiña a acta o secretario da Corporación D. Herminio Amigo Fernández.

 

                  O 3 de setembro de 1935 Camilo Carrero figura como 3º Tte. Alcalde, sendo el quen propón a Moción: “ Carretera de Sestás a Barra del Miño

                                                                                           [...] Se acuerda  enviar atto. Oficio al sr. Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la Provincia, interesándose por el alquitranado de dicha carretera, como tiene ya la que de esta Villa va a El Pasaje, manifestándole a la vez que el arreglo que actualmente le están haciendo, resulta estéril, dadas las malas condiciones en que lo hacen, al emplear en el recebo más tierra que piedra, que la convertirá en un lodazal en cuanto vengan las épocas de lluvias...

 

                 Camilo Carrero volve a insistir na sesión do 25 de setembro/35 [...] Carretera de La Guardia a Barra del Miño.... enterada la Corporación del Proyecto de Presupuesto para la construcción de la carretera de esta Villa a la Barra del Miño, acuerda prestarle su aprobación, comprometiéndose además a hacer entrega del 5% del importe total de la obra con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Orden Ministerial de 20/ag/35....       

 

                  Un 3 de outubro/1935 Camilo Carrero é demais concelleiros presentes: D. Antolin Silva, D. Dámaso Ramón Trigo González [este ademais era mestre de obras, construíu a capela de San Roque en 1914 é as Escolas Públicas de A Portela, entre outras obras]  e D. José Álvarez Portela APROBAN o PROXECTO para a construcción de Escolas Unitarias de Niños y Niñas y Viviendas de Profesores....

 

                  Camilo tamén é protagonista na sesión do 10 de outubro/1935 [...] Estudio del Proyecto para una Traída de Agua ó Acueducto para ésta Villa. La mayor necesidad que actualmente siente el pueblo de La Guardia, es sin duda alguna una traída de aguas y teniendo esto en cuenta la Corporación ACUERDA encargar de hacer el Estudio del Proyecto de Traída de Aguas ó Acueducto para La Guardia, al ingeniero de Caminos D. Casimiro Juanes Diaz Santos, cuyos trabajos del proyecto se pagarán por trimestres con la consignación que figure en presupuesto, comprometiéndose dicho estudio y a entregar además al Ayuntamiento un plano de la Villa que comprenda desde el Coruto a la fuente de los Casás....                                                

  Secretario accidental. Teodosio Sesto.

 

              Camilo Carrero na sesión do 31 de outubro/35 en calidade de 2º Tte. Alcalde pon no coñocemento dos demais membros da Corporación Municipal..

                                                                                            [....] según referencias fidedignas el funcionario del Centro Sanitario D. Eduardo Pantaleón Saúl (*) ha sido destituido de su cargo, sin más explicaciones y sabiendo de su competencia y laboriosidad y honradez le habían granjeado las simpatías de todos los vecinos del término municipal, que comentan de manera enérgica dicha destitución....

 

               El Ayuntamiento haciéndo suyas las palabras del Sr. Carrero, ACUERDA telegrafiar al Sr. Secretario de Sanidad, manifestando el disgusto con que esta Corporación ha visto la destitución de un empleado que como el Señor Pantaleón era no solo el funcionario de confianza de todo el cuadro de personal técnico de aquel centro, sino de todos los vecinos que en dicho establecimiento buscan alivio a sus males, y notificar asimismo éste ACUERDO al Señor Inspector Provincial de Sanidad y al Director del expresado Centro Secundario...

.

             Nesta Sesión a proposta do Tte. Alcalde D. Dámaso Ramón Trigo acórdase celebra-las sesións os domingos as 10 da maña e as supletorias os martes as 5 da tarde.

 

             En novembro de 1935 D. Roque Camilo Carrero Lorenzo figura  na acta da Sesión cómo 2º Tte. Alcalde apoiando ao Presidente e Secretario da Entidade Menor de Camposancos [D. Basilio Carrero e D. Bernardo González] para que a Corporación Municipal recoñeza oficialmente a existencia da Entidade Menor, cuestión que non logrou ó quedar enriba da mesa a decisión.

 

                                       ....................................

(*) Nota: D. Eduardo Pantaleón Saúl fora destituído polo Xefe Provincial de Sanidade Sr. Guisasola a instancias dos médicos locais D. José Jurado Romero [personaxe funesto e fundamental nos primeiros meses da represión falanxista] e D. José Álvarez Novoa [alcumado “O Cagarrucho”].

                                        ...................................

              Nuevo Heraldo Guardés recolle:

                                                             [....] la arbitraria destitución de Eduardo Pantaleón produjo en la opinión pública efectos contrarios a los calculados por los manejos caciquiles.... presentaron la renuncia de sus cargos los médicos del cuadro de personal del Centro Sanitario (en solidiariedade con Eduardo Pantaleón), entre ellos D. Julio Casal Casdell [logo Xefe de Sanidade Exterior en Vilagarcía, fusilado nos primeiros meses da guerra civil], se suman a la protesta la Corporación de La Guardia, Oya, El Rosal, Tuy y Tomiño...

 

              En xaneiro de 1936 o Subsecretario de Traballo en Madrid D. José Varela resolve o asunto e obriga a repoñer no seus cargos a tódolos represaliados....

 

             En Sesión  do 14 de novembro de 1935 a Corporación era a seguinte: Alcalde: D. Antolin Silva Vicente, 1º Tte. Alcalde D. Dámaso Ramón Trigo, 2º Tte. Alcalde D. Camilo Carrero Lorenzo, 3º Tte. Alcalde D. Marcial Rodríguez Rodríguez. Concelleiros: D., D. Rodrigo Pacheco Lomba, Agustín Carrero, D. Juan Álvarez Portela, D. José Lomba, D. Santiago González, D. Eduardo Pantaleón Saúl e D. Ricardo Fernández.

 

             Nesta Sesión permutan os cargos de secretarios dos Concellos D. Antonio Vidal Pérez que estaba en A Baña –A Coruña con D. Herminio Amigo Fernández que estaba en A Guarda.

 

             A Corporación Guardesa acorda conceder “un voto de gracia” a D. Herminio Amigo Fernándezpor la laboriosidad y competencia demostrada al frente de su cargo”.

 

              Dende o momento da entrada das tropas na Guarda [27 de xullo de 1936] Camilo Carrero ponse a disposición do Alcalde Brasilino e do Comité Local de Defensa da República, sendo detido -xunto a outros moitos republicanos guardeses e do Baixo Miño– nos primeiros momentos, trasladado a Tui e xulgado por un tribunal militar en consello de guerra sumarísimo [...] acusado de ser el jefe de los Socialistas y propagandista de tales ideas socialistas, ser un activo miembro del Frente Popular e haber viajado a Rusia....   

                    

                O 10 de agosto [xusto despois de xantar no restaurante de Angel Jurado Romero] o capitan Teresa da Garda Civil, o Tte. Salvador Buhigas Novo, presionan ó Alcalde Francisco Antonio Moreno Alvarez e parte da dereita guardesa para que aproben unha lista de mais de trinta persoas que serían “pasadas polas armas”, os presentes asustados consiguen que soamente sexan cinco, e poucas horas despois do xantar, foron fusilados en Paraños-Sestás os representantes da clase obreira D.Antonio Domínguez Pacheco, D. Angel Domínguez Pacheco, D. José Alonso Portela, D. Herminio Domínguez Pérez e D. Julio Saavedra Galiñanes.

.

                O 25 de agosto de 1.936 foi masacrado polos falanxistas en San Xián (O Rosal) D. Manuel Noia Xil presidente da Federación Obrera  da CNT de A Guarda e a primeiros de setembro tamen foi “paseado” o sindicalista goianés D. Daniel Carrera Martínez.

 

                 D. Roque Camilo Carrero Lorenzo [republicano, católico e socialista] foi fusilado en Tui o 7 de decembro de 1.936 xunto a D. Honorio Brasilino Álvarez Sobrino [Alcalde republicano e presidente do Partido Galeguista de A Guarda, á esquerda, na foto], D. José Manuel Vicente, D. Francisco Lloret [dono do Bar El Argentino sito no nº 1 da rúa Calvario] e D. Juliano Díez [empregado de Correos].

 

              D. Roque Camilo Carrero Lorenzo era un apasionado socialista e un fervente católico practicante, defensor da clase obreira e dos máis humildes conveciños, ata tal punto que os curas e predicadores que acudían a Camposancos eran aloxados sempre na súa casa, comían e durmían na mesma Casa das Torres.  Camilo daquela era rico podendo permitirse o luxo de  ir a Rusia para comprobar “in situ” como era realmente a vida social, económica e política, pero de seguido vai directamente a Roma, ó Vaticano co fin de darse unha idea de como era a realidade do catolicismo e da cabeza da igresia mundial.

 .

         Carta de Camilo Carrero Lorenzo a súa familia dende a prisión de TUI, horas antes de ser fusilado, mellor dito cando estaba "en capilla" como se dicía cando unha persoa era condenada a morte e a sentencia era comunicada oficialmente diante do defensor e a víctima. 

Melitina Carrero lembraba a carta que Camilo escribira na prisión de Tui antes de ser fusilado o 7 de decembro/1936 [.....] “Próximo a llegar el último momento en que tengo que entregar mi alma a Dios, quiero por medio de estas breves líneas, mandaros un abrazo de entrañable afecto, deciros adiós, y esperar que Éste, en su divina misericordia, nos reúna a todos en otra parte de mayor ventura. Bien sé que cuando leáis estas líneas lloraréis. Si lloráis hacedlo en silencio, sin que nadie se tenga que dar cuenta de ello. Hacedlo siempre con resignación cristiana, pensando que vuestro hermano fue a la muerte con la frente muy alta, sereno el espíritu y el corazón rebosante de amor al prójimo. Hasta para mis enemigos recuerdo las palabras del Mártir del Gólgota: perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. Ahora bien, haced de cuenta que el destino nos tenía reservado este incidente y no pensemos más en ello”.

Camilo Carrero Lorenzo

IIª Parte

Por José Antonio Uris Guisantes

 

 

Roque Camilo Carrero Lorenzo

 

[...] El olvido no  es la victoria sobre el mal ni sobre nada y si la forma velada de burlarse de la Historia para eso está la Memoria que se abre de par en par en busca de algún lugar que devuelva lo perdido, no olvida el que finge olvido, sino el que puede olvidar[1]...

Camilo Carrero, nombre como era conocido por la mayoría de los ciudadanos, se llamaba en realidad, Roque Camilo Carrero Lorenzo, nacido en Camposancos a las 11 de la noche del 16 de agosto de 1884, siendo inscrito en el Registro Civil de A Guarda por su abuelo materno, Casimiro Carrero Domínguez de 59 años, de profesión labrador  (Folio nº 1574953/02 anotación nº 153).

Figura cómo …hijo ilegítimo de María Carrero Lorenzo de 19 años de edad, soltera, de profesión jornalera…; abuela materna, Tecla Lorenzo; abuelo materno, Casimiro Carrero Domínguez, ambos de Camposancos, con vivienda en el Barrio de Salgueiró. Indicar que en aquellos años los hijos de soltera figuraban en el registro con un sólo apellido,  en este caso está cómo Roque Camilo Carrero.

 

Mujer, tu eres grande como la tierra.

Das fruto, como la tierra.

Acoges, como la tierra.

Eres sufrida y amada como la tierra.

Humilde y humana, como la tierra.

Castigada y mutilada, como la tierra.

Mujer, haz temblar a los pobladores de la tierra.

 

María Carrero Lorenzo, madre de Camilo, por cierto muy guapa. Fotografía propiedad del nieto de Camilo, Victor Manuel Lugo Carrero, hijo de Altagracia Carrero Suero y de Camilo Carrero. Altagracia falleció hace unos años, ambos naturales y residentes en la República Dominicana.

 

María Carrero casó años más tarde con  Manuel Pérez Domínguez de Camposancos, naciendo, Manuel, Ascension, Rosa, Melitina y Francisco Pérez Carrero los que se llevarían muy bien co su medio hermano Camilo.  

Hijos de Francisco Pérez Carrero fueron, Valentín y Camilo Pérez Vicente, este último dueño de los dos hoteles con el nombre de O Muiño en Camposancos.

Hotel Restaurante El Molino de Camilo Pérez Vicente y su esposa Laura Castro Barcia. Esta fotografía puede ser de 1962/63, aún no tenía la terraza exterior y tampoco está construido el chalet de la playa.

----------------------------

 

Naturalmente el nombre del padre del recién nacido no figura en el Registro, cayendo todo el peso moral?? del pecado?? en la pobre jornalera que tenía solamente 19 años. Aquella sociedad exigía.... ¡Delante de todo guardar las formas!..., mucha compasión, pero ninguna justicia. Era una sociedad clasista conservadora, agravada en villas, pueblos y aldeas.  A partir de 1981 es cuando desaparece en España el concepto de hijo ilegítimo, como consecuencia de la igualdad de derechos recogida en la Constitución. A raíz de este cambio legal, se modifica la denominación en las estadísticas a nacimientos de madre casada y de madre no casada.

 

A la mujer casada se le recomendaba por aquella iglesia carca, atrasada como en la época de las catacumbas. A la que le gustaba sobre manera que el pueblo siguiera en la ignorancia, para poder manejarlo.  ¡¡ Mujer!!  …cuando estés casada callarás; cuando grite tu esposo, bajarás la cabeza sin replicar… A las mujeres solteras que parieran hijos de sus novios o de hombres casados, se las apartaba como si tuvieran la peste, Les quedaba el consuelo de encontrar ( en pocas ocasiones) a un viúdo o a un hombre que de verdad las respetara y no tuviera en cuenta el pecado ¿?. El cual tenía que enfrentarse a su propia familia por ese acto de amor hacia una moza con un hijo de soltera.    

 

Camilo, emigrante en la República Dominicana, trabaja en la capital, Santo Domingo, en la firma comercial  Munné & Co. Lago García y Carrera (1919-1925). Esta firma comercial de origen catalán aún hoy existe, fuera fundada por los hermanos José Mª y Trifón Munné.

 

Ambos en 1935, fundaron una fábrica de chocolate con el nombre de Chocolate Munné. Cuando Camilo comienza a trabajar en la empresa se dedicaban a la exportación de cacao e importación de toda clase de artículos alimenticios. Más tarde exportarían café, maíz, cera de abejas, etc. Al mismo tiempo que procesaban el arroz para su distribución y exportación, introdujeron en 1964 en la R. Dominicana el primer molino de goma japonés para descascar el  arroz.

 

Sale de la empresa Munné y funda la sociedad García & Carrero (almacén de importación y exportación de artículos alimenticios), cimentada en su experiencia anterior. Más tarde en 1930, Camilo se asocia a la firma Vega &, Pérez Co. Eran socios, Laureano Vega y Manuel Pérez Carrero (medio hermano de Camilo) y el mismo. La sociedad se disuelve en 1931, continuando Camilo con el negocio de importación-exportación. Ya en Camposancos, nombra apoderados en la R. Dominicana a Laureano Vega y a su medio hermano, Manuel Pérez Carrero, Manolo.

 

Antes de regresar a Camposancos reconoce a dos hijas habidas de una relación sentimental con la señorita dominicana, Inés Suero, las hijas se llamaban Altagracia y Rosalina Carrero Suero. En 1966 las dos hermanas llegan a la Villa de A Guarda con  el objeto de solucionar la herencia de su padre pues ya habían pasado treinta años del fusilamiento, y el testamento hecho por su padre podría caducar.

 

Con ellas llegó el hijo nieto de Camilo, Victor Manuel Lugo Carrero, hijo de Altagracia. Rosalina permaneció soltera. Victor M. Lugo por correo electrónico me hizo llegar algunos datos sobre ellos:      

 

[...] Altagracia y su hijo vuelven a la R. Domininicana a los tres meses y su tía Rosalina tres años mas tarde, después de haber dejado solucionado el asunto de la herencia, sobre todo de la venta de la parte que les correspondía de la Casa de las Torres, donde por cierto no se pudieron hospedar, pese a disponer de espacio,  teniendo que estar de alquiler en una pensión de La Guardia[2].

 

Retrato de Camilo Carrero hecho en Vigo, que tenía en su despacho en la R. Dominicana. Propiedad de Victor Manuel Lugo Carrero.

-------------------------------

 

Al llegar su hijo pasa a estudiar en el Colegio La Salle y hace una carrera universitaria…   [...] sobre la Casa de las Torres, en España, todo se resolvió, aunque en la República Dominicana sólo recibimos una propiedad en la Ciudad Colonial, donde aún vivimos; pero en cuanto a las demás propiedades en nuestro país, todas se perdieron por manejos del albacea en quien mi abuelo, ya condenado a muerte, confió en su testamento para que manejara todo lo concerniente a la herencia de las propiedades, entre otras cosas, e hiciera viable que llegaran a mi madre y a mi tía, las cuales, en aquel momento eran unas adolescentes. Tampoco apareció en la herencia nada del dinero que tenía en los Bancos, tanto en la R. Dominicana como en España.

 

Postal de la ciudad de La Vega en la República Dominicana donde estaba asentado Camilo.

-------------------------------

 

Mientras mi abuelo vivía en España en mi familia no hubo problemas (salvo la tristeza de su ausencia), pero luego de su muerte vinieron momentos muy difíciles en términos económicos para mi madre, mi tía y mi abuela, Inés Suero.

 

Sólo la traquilidad material de que Camilo había dejado pagada por adelantado toda su educación en el internado del Colegio Inmaculada Concepción de la ciudad de La Vega, el cual a sazón era uno de los colegios más caros en nuestro país y donde estaban mi madre y mi tía internas en el momento del fusilamiento de Camilo.

 

Altagracia y Rosalina Carrero Suero, hijas de Camilo Carrero Lorenzo y de Inés Suero.

-----------------------

 

Camilo Carrero en Barahona (República Dominicana).

---------------------------

 

Panorámica del Monte Trega, a la derecha Camposancos en 1963. Fotografía propiedad de José A. Uris Guisantes.

--------------------------------------------------

 

Altagracia Carrero Suero con su hijo Victor Manuel Lugo Carrero, en la sala  de embarque del aeropuerto de Barajas en septiembre de 1967, …cuando salían para la República Dominicana sin haber logrado arreglar el asunto de la herencia de su padre. Quedó en La Guardia su hermana Rosalina durante tres años, para lograr terminar con las diligencias, hasta que los medio hermanos de Camilo Carrero accedieron a darle un poco de lo que por hijas reconocidas de Camilo Carrero les pertenecía.

--------------------------------

 

Me refiere Victor Manuel que […] cuando Camilo fue fusilado, mi madre y mi tía aún estaban internas en el Colegio María Inmaculada Concepción y fue justo allí donde recibió Altagracia la carta de despedida enviada desde Tuy. Ella me contaba que cuando leyó las primeras palabras entendió y cerró la carta con un dolor inexplicable, además no quería que Rosalina, más pequeña, se enterara sin ella comunicárselo de manera menos traumática.

 

 Las líneas iniciales de esa carta son similares a la que él le dirigió a sus hermanas en Camposancos…después de la muerte de Camilo la etapa fue muy dura para mi familia…

 

Parte de una carta personal de Camilo Carrero a sus hijas que estaban en el Colegio de Mª Inmaculada Concepción en La Vega (República Dominicana). Falta la 2ª parte y la fecha debe corresponder a septiembre de 1935.

---------------------------------

 

Texto: Queridísimas hijas: Espero que cuando estas breves líneas lleguen a buestro poder, estareis disfrutando en compañía de buestra madre y profesoras, de la más perfecta salud; la mía aunque no del todo buena, me permite ir tirando, y solamente por ello y demás beneficios concedidos, le doy á Dios las más fervorosas gracias. Ygualmente que lo hicisteis en el pasado, esperaba que este año, en el mes de junio me mandariaís las notas que obtubisteis en el Colegio, antes que descuydo vuestro, lo atribuyo á estravío de la carta, lo que nada tendría de…   

 

Escudo del Colegio de María Inmaculada Concepción de las Franciscanas de los Sagrados Corazones. Significa armonía, igualdaz y sencillez. Naturalmente el Colegio solamente imparte clases a niñas y adolescentes.

--------------------------------

Altagracia fallecería el 15 de enero de 1976 y Rosalina el 13 de junio de 2010.

 

Camilo debió llegar a la Villa de A Guarda en 1919/20 (no pude adquirir esa información). En 1924 nace su hijo Generoso (q.e.p.d.) y en 1927 el otro hijo Eloy Alonso Conde (fallecido en 2012), hijos de María Alonso Conde de Camposancos, no reconocidos por Camilo y que oficialmente figuran como de madre soltera (lo de ilegítimos creo que no es ético ni moral que figure en los documentos, aunque es una constante en ésa época).

 

El  29 de junio de 1926, Camilo solicita al alcalde don Manuel Álvarez, …el que suscribe, mayor de edad natural y vecino de esta parroquia á Vd ocurre en demanda de permiso para abrir una puerta  en vía pública y casa propia, marcada con el número 76, situada en el Barrio del Outeiro de la misma. Es gracia que espera de Vd. Atentamente. Fdo. Basilio Carrero. Camposancos 29 Junio 1926.

 

En el Censo de Automóviles de la Patente Nacional comprobé que en 1928 era dueño del automóvil Dodge de 16 hp. P0-2270 con nº de motor 3.680.395 de cinco asientos y tipo turismo. Pagaba de Patente anual 350 pesetas, más el 5% de impuesto municipal por cobranza.  

16 de julio de 1928. Escrito de Camilo Carrero al alcalde don Manuel Álvarez Vicente, dando cuenta de ciertas anomalías en Camposancos.

------------------------------

 

(Continúa mañana)

José Antonio Uris Guisantes

seguinte


[1] Cita de Mario Benedetti.

[2] Pensión España, antes Hotel Internacional de Angel Juardo Romero,  hoy Hotel Elymar.