Índice

www.galiciasuroeste.info

 

  

Escola da Gándara-Parroquia de Salcidos

 

 

Por José A. Uris Guisantes

 

Escola Pública Unitaria de A Gándara (EEI de A Gándara)) na parroquia de San Lourenzo de Salcidos.Fotografía de Infomiño

En varias informacións se indicaba que a escola da Gándara tiña arredor de 40 anos, posiblemente se referían ó edificio da escola pois neste barrio comezouse a dar escola fai mais de 130 anos, polo menos.

As primeiras noticias que teño sobre o ensino no Barrio da Gándara datan de 1886, ano no que existía unha Escuela Privada que rexía Juan Sesto González, mais tarde ensinaban a nivel particular Juan Antonio Sesto Pedreira, D. Juan Manuel Portela Portela e Florencio Alonso Rodríguez. A esas escolas chegaban alumnos de Pintán, A Proba, O Rosal e outros lugares.

Non atopei datos de horarios, lugar onde impartían as clases e número de alumnos que acudían a esas escolas.

As clases que daba D. Juan Manuel Portela Portela na Gándara debeu ser cando era estudante. Nacera en Salcidos o 22 de marzo de 1843, foi ordenado Presbítero en 1868, dedicándose o ensino desde 1873.

En 1902 era director e dono da Escuela de los Sagrados Corazones de Jesús y María en Salcidos. Oficialmente Escuela Elemental Incompleta” de clases particulares de ambos sexos a la que acudían 50 niños y 20 niñas en edades de 5 a 13 años, don Juan Manuel tenía en este 1902, 59 años. Falleció en Salcidos el 7 de enero de 1918, siendo enterrado en San Lorenzo de Salcidos en 9 de enero.  

O 2 de febreiro de 1916 toma posesión da Escuela Nacional Mixta de La Gándara don David Novo Novo con un salario anual de 1.000 pesetas. Cando tiña que ausentarse, por motivos autorizados, quedaba como suplente súa esposa Aurora Piñon Montoro.

En 1923 o mestre debe facer fronte a intromisión na súa labor do propio párroco de Salcidos, D. Martín Álvarez Álvarez do que algún día escribiremos algunha referencia.

En comunicación nº 15 dirixida ao Sr. Alcalde guardés D. Manuel Otero Lomba (O Potiño) así mesmo presidente da Junta Local de Enseñanza, o mestre escribe con data 21 de decembro de 1923:

[…] En contestación a la comunicación de la Junta Local de Primera Enseñanza nº 577[1] que V como presidente y alcalde se digna remitirme con fecha 20 del actual, tengo el honor de manifestarle:

1º.-Que extraño altamente el asunto que se me comunica, por la sencilla razón de no heberme oído antes de tomarlo.

2º.-Que no he cometido la incorrección que se me atribuye, y que no puede cometerla quien como yo, se esmera en el cumplimiento del deber.

3º.-Que al personarse en mi escuela el Sr. Abad – párroco D. Martín Álvarez, no lo hizo para enseñar a dar repasos de Doctrina y Moral cristiana, según previene  la Ley y, aún en este caso se refiere á las Escuelas Elementales, ya desaparecidas y no a las Superiores – sino a inspeccionar (textual) el estado de instrucción de mis alumnos en Doctrina cristiana e Historia Sagrada. Y como yo le llamase a atención sobre sus erros, me contestó que “él no se rebajaba a enseñar sino a inspeccionar”

Ante este caso, Sr. Presidente, unido a ciertas amenazas, yo no podía en modo alguno acceder a su deseo, sobre todo, por  ser contrario a la Ley.

Con tal motivo, hube de elevar una consulta a la Superioridad para saber fijamente á que atenerme. Si esa consulta fuera favorable a las pretensiones del Sr. Párroco, desde luego, en mi Escuela, podrá ejercer aquella enseñanza dentro  de las atribuciones que se le señalasen, y si fuera contraria mentiría muchísimo no poder acceder a complacer, no solamente al Sr. Párroco, sino a la misma Junta Local que usted preside.

4º.-Que lamento mucho que esa Junta Local, a pesar de su celo, no tuvo en cuenta que uno de sus principales deberes consiste en amparar a los Maestros contra las intromisiones de quienes; con el pretexto de ejercer un derecho, tratan de menoscabar el prestigio del Maestro ; y

5º.-Que es inexacto que el referido D. Martín Álvarez haya pisado nunca los umbrales de mi Escuela, con carácter oficial, en los ocho años que llevo regentándola, como afirma el vocal D. José Benito Sobrino Portela en el acta transcrita  en su comunicación. Lo que participo a V para su conocimiento y efectos oportunos.

La Gándara, de Salcidos, 21 de Diciembre de 1923. El maestro David Novo.”

D. David Novo en 1926 daba clases a 24 alumnos e 34 alumnas.  O 14 de abril de 1931 daba clases a 53 alumnos – 20 alumnos e 33 alumnas.

O 1º de decembro deste 1931 tivo que dar de baixa as 33 alumnas porque pasaron a integrar a nova Escuela de Niñas de La Gándara de  nova creación, sendo nomeada a mestra Dona Felisa González Ramón, estreando  novas mesas “bipersonales” e unha nova mesa para a mestra. Esta innovación sería adoptada polo Concello, encargando a construción de 120 mesas para as demais escolas da Guarda.

En 1932 o Concello encarga unha vitrina para os libros da Escuela de Niñas de La Gándara, seguindo a rutina diaria.

Na sesión plenaria celebrada o 15 de maio de 1936, presidida polo Alcalde Manuel Noya Gil, acordaron, entre outros asuntos, de, “solicitar de los poderes públicos la construcción de un edificio para Escuela Unitaria de Niños y otro para Escuela Unitaria de Niñas a instalar en La Gándara de Arriba”. Cuestión que en pocos meses sería inviable o declarase a rebelión militar contra a República, pagando ca súa vida o propio alcalde que sería asasinado fronte a Pedra da Ghoeira (Portecelo) o 28 de agosto de 1936.

17 de febreiro de 1941. Era dono do edificio onde estaba a Escuela Nacional de Niños de La Gándara, Benjamín González Sesto. O mestre era D. Ricardo Díaz de Robles Regal que tomara posesión  en 1934. A mestra da Escuela Nacional de Niñas de La Gándara era Dona Gloria Fernández González.

O 27 de setembro de 1945 o Concello envía as autoridades docentes un Estadillo  del Número de Escuelas y de Maestros,. Na Gándara seguían as dúas escolas e os mesmos mestres D. Ricardo Díaz de Robles Regal e Dona Gloria Fernández González.

En 1957 o Concello pagaba polo aluguer do edificio e vivenda da Escuela de Niñas de La Gándara 387 pesetas. Era mestre na D. Generoso Coedo Álvarez.

Por acordo entre o bispado e Concello de data 20 de maio de 1974 autorizan a Escuela de Niñas e vivenda para a mestra na Casa Fundación de la Merced, tres anos mais tarde o Vicario Xeral do Bispado Tui - Vigo reclama o cese da escola por haber caducado a concesión.

Reunión de nais ca concelleira de cultura Elena Baz Rodríguez e alcalde Antonio Lomba Baz no despacho da alcaldía

A 2017 a Escola Pública Unitaria de A Gándara poida ser pechada por falta de alumnos pois a  actual matrícula e de nove alumnos con unha profesora e con un orientador.

Escola da Poza en Camposancos en novembro de 2008 nunha eleccións autonómicas a que tamen sería pechada por falta de alumnos. Fotografía de José A. Uris Guisantes.

Interior da Escola Unitaria de A Poza. Fotografía de Brais Martínez Villa.

O mesmo pasou ca Escola Unitaria de A Poza en Camposancos. Os problemas de falta de matrícula de alumnos comezaron no curso 2009/20010,  no que estaban matriculadas cinco alumnas, pechando oficialmente no 2011. Tamén se fixeron manifestacións e se buscaron apoios, se fomentou a matriculación pero  mais non se puido facer, pasando a historia local a Escola Unitaria de A Poza. O meso había acontecido ca Escola de Nenos de Salgueiró anos antes, pasando os alumnos ao Centro Escolar de A Sangriña (CEIP). 

Edificio da antigua Escola de Nenos en Salgueiró (Camposancos)

Cando en 1844 as parroquias de O Rosal e da Guarda formaban parte do Ayuntamiento de La Guardia y su Jurisdición (a segregación en dous concellos data de outubro de 1847) había as seguintes escolas públicas e particulares:

30 de decembro de 1844. Ynterrogatorio para formar la estadística de las Escuelas de Primera Educación, con arreglo á lo prevenido en Real Orden de 12 de Diciembre 1844, que se halla inserta en el BOP nº 163, correspondiente ál 30 de Diciembre de dicho año Comisión de La Guardia.

Nombre de los maestros

Simón Acosta de 73 años, soltero, tambien sacristán, con título de 3ª y 4ª clase en 25 de agosto de 1828. Tiene 50 alumnos, incluidas 4 niñas. Entre ellos 20 están gratuítos. Pagan 30 alumnos.Cotizan 2 reales máximo y 1 real mínimo al mes. Producen   388 reales anuales. Ejerce en la parroquia de la Guardia en una casa particular, donde vive el propio maestro. La situación temporal. Su salario es el de 388 reales al año. De La Guardia con 622 vecinos. Grado Incompletas y públicas.

Ramiro Portela Vicente, de 46 años, casado, también Procurador de Causas, tolerado sin título de maestro. Tiene 150 alumnos, incluídas 16 niñas.Concurren 30 alumnos gratuítos. Pagan 120 alumnos. Cotizan máximo 5 reales, mínimo 1 real. Producen 2.016 reales al año. Ejerce en la parroquia de La Guardia con 622 vecinos. La escuela es en una casa particular donde no vive.

José Manuel Martínez, de 77 años, casado, con ninguha otra ocupación, con título de 3ª y 4ª clase en Febrero de 1820. Tiene 35 alumnos varones. Concurren 6 alumnos gratuítos y pagan 29, máximo 2 reales mínimo 1 real. Producen 444 reales al año. Su finca produce 160 reales al año. La escuela es en una casa particular donde no vive. Ejerce en concesión perpetua en la parroquia de Salcidos  con 665 vecinos.

Juan Lorenzo González, de 48 años, casado, con ninguna otra ocupación, con título de 3ª y 4ª clase en Abril  de 1833. Tiene 15 alumnos varones. Concurren 3 alumnos gratuitos y 12 de pago, máximo 2 reales al mes y mínimo 1 real.Producen 168 reales al año. Ejerce en concesión temporal en la Parroquia de Salcidos con 665 vecinos.

José Benito Alvarez, de 27 años, soltero, con ninguna otra ocupación. Sin título pero Tolerado.Tiene 20 alumnos varones. Concurren 6 gratuitos y 14 pagan máximo 1 real y mínimo 1 real. Producen 204 reales al año. La escuela es una casa particular donde no vive. Ejerce en concesión temporal en la Parroquia de Salcidos con 665 vecinos

Julian José Portela, de 27 años, casado, con ninguna otra ocupación. Sin título pero Tolerado. Tiene 30 alumnos varones. Concurren 4 gratuitos y 26 de pago, máximo y mínimo 1 real. Producen 330 reales al año. La escuela es una casa particular donde no vive.Ejerce en concesión temporal en la Parroquia de Camposancos con 174 vecinos.

Pedro Caviedes, de 46 años, casado con ninguna otra ocupación. Sin título pero Tolerado. Tiene 50 alumnos. Concurren 6 gratuitos y 44 de pago, máximo 1 real y mínimo 24 maravedies. Producen 330 reales al año. La escuela es en una casa particular donde no vive. Ejerce en concesión temporal en la Parroquia del Rosal con 1.038 vecinos. 

Agustín Ramon Albarez, de 29 años, soltero, con ninguna otra ocupación. Sin título pero Tolerado. Tiene 55 alumnos, incluidas 12 niñas. Concurren 12 gratuitos y 43 de pago, máximo 1 real mínimo 24 maravedies.Producen 378 reales año.La escuela es una casa particular donde no vive. Ejerce en la Parroquia del Rosal con 1.038 vecinos.

 Juan Carrera, de 29 años, casado, con ninguna otra ocupación. Con título de 3ª y 4ª clase de 3 de Agosto de 1832. Tiene 64 alumnos varones. Concurren 20 gratuitos y 44 de pago, máximo 2 reales, mínimo 1 real.Producen 648 reales año. La escuela es en una casa particular donde no vive en la Parroquia de San Miguel de Tabagón con 288 vecinos.

Juan Antonio González, de 34 años, casado, con ninguna otra ocupación. Sin título pero Tolerado. Tiene 40 alumnos, incluidas 4 niñas. Concurren 6 gratuitos  y 34 de pago, máximo 1 real con 8 maravedies, mínimo 1 real.Producen 420 reales año. La Escuela es en una casa particular donde no vive en las Parroquias de Tabagón y Eyras con 154 y 85 vecinos respectivamente.

José A. Uris Guisantes

_______________

[1] Non atopei no Arquivo municipal tal comunicación