Basilio Moreira Carrero

Por José A. Uris Guisantes

anterior           portada

 

Fotografía da apertura da calle del Rollo, en 1970 sería rúa/ Juan Domínguez Fontela.  Fotografía de Dosio Sesto, publicada en  www.galiciasuroeste.info

 

Á esquerda a empresa “Moreira y Cia S.L.” contruiría un gran edificio de 32 vivendas con baixos. Onde está a palmera está a Cafetería Oasis e a dereita a Casa de D. Luís Fernández Domínguez, da familia Saracho.

 

Ao lado da palmera estaba un monumento de pedra coñocido como “As de Copas”, hoxe en paradeiro descoñecido. Entre as paredes de pedra e o cabalo estaba a Fonte Pública “Fonte do  Rollo” ou “Fonte da Vila”. Esta fonte fora restaurada en 1852 polo mecenas guardés e Alcalde D. Bernardo Alonso Martínez.

 

Para situarnos no tempo quero dicir que as xestións de apertura da rúa de “O Rollo” foron comezadas polo Alcalde Agustín Pena Pacheco en 1962, pero o Concello estaba pasando por “penurias” económicas, cun Presuposto anual para ese ano de 2.000.000 pesetas, que obrigaba a endebedarse máis ou non facer nada. Por motivos de saúde o Gobernador acepta o cese como alcalde e o 16 de novembro de 1962 foi nomeado polo Gobernador Civil o brigada do exército, casado na Guarda, José Luís García Pérez, que toma posesión diante do Delegado gubernativo César López Canabal, desplazado á Vila guardesa.

 

--------------------------------

 

Para esta obra o Concello destina parte dunha subvención da Deputación, así o 15/07/1965, por oficio nº 644 do Concello ao Presidente da Deputación Provincial.

 

“En Oficio Circular 3/63 del día 5 de julio de 1963, se comunica a este Ayto la concesión de una subvención de 160.000 ptas, con cargo a la pavimentación de las calles pricipales de la localidad.

 

Por necesidad sentidas de forma perentoria, la cantidad expresada se ha distribuído entre dos obras:

 

1ª.-La de apertura y urbanización de la calle que enlazará la de Concepción Arenal con la de José Antonio, a la que el Ayto destina, de la cantidad total subvencionada 112.000 ptas.

 

2ª.-Urbanización y ensanchamiento de la carretera de la Alameda. A esta obra el Ayto destina las 48.000 ptas restantes que con las 112.000 anteriores, suman un total de 160.000 ptas”.

 

-------------------------------------------------

 

 

Non lembro se é na Coruña ou noutro lugar. Fotografía cedida por Basilio

 

--------------------------

 

 

Ao fondo no centro, primeiro edificio construído por Inmobiliaria Riveira S.A. na Alameda, arredor de 1964. Á dereita Estadio do Trega. www.comercial@informaticagranada.com

 

--------------------------------------------------------

 

 

Fachada dos edificios construídos por Moreira.Fotografía de www.comercial@informáticagranada.com

.

--------------------------------------- 

 

 

Urbanización Río Miño.

--------------

 

 

Centro frontal da Urbanización Río Miño. Pode contemplarse o muro de separación da vía pública. Fotografía de José A. Uris.

 

Esta Urbanización foi programada e dirixida por “Inmobiliaria Domiño S.A.” . O Plan Parcial fora confeccionado polo Arquitecto Jesús Javier Frádua Romero en abril de 1979, baseado no Plan Xeral de Ordenación Urbana aprobado pola Corporación municipal o 14/11/1978.

 

Arístides Moreira Portela, como Apoderado da “Inmobiliaria Domiño S.A.” presenta un escrito no Concello[1], con data 2/08/1979 (RE nº 1104 6/08/1979), onde indica que a compañía era dona dos terreos chamados: “Granja” ,“Campo del Pasaje”, “ A Garita” ou “Huerta de la Fábrica”, con una extensión de 26.739 m/2, solicitando certificación literal que acredite a titularidade dos terrenos, entregando unha certificación do Rexistrador da Propiedade datada o 17/08/1978. Foron agrupadas nunha sola finca.

 

-------------------------------- 

 

O Plan Parcial Río Miño foi estudiado en sesión do 31/08/1979, fora presentado no Concello da Guarda como  “Plan Parcial Río Miño”. Plan no que o Servicio Provincial de Urbanismo atopaba que os responsables do Concello deixaran sen cumprir varios aspectos, así, o 5/03/1980 (RS nº 279) a C.P. Urbanismo[2] indica ao Alcalde que,

 

                                     “Examinado el expediente promovido por Domiño S.A.”, […] “teniendo en cuenta el acuerdo municipal adoptado en sesión plenaria del 31/08/1979, no se concreta cual sea la decisión municipal respecto a los requisitos establecidos en los apartados c.d. y e del artº 45 del Rglamento de Planeamiento vigente, que motivó la advertencia de manifiesta ilegalidad, formulada por el Secretario de la Corporación. Esta Comisión en base al artº 132 (b) del referido Regl., acuerda suspender la aprobación definitiva…”

 

O Concello cumplimenta  as cesións reglamentarias e outras eivas levando de novo a sesión plenaria do 22/03/1980, onde se aceptan as cesións previstas no Plan Parcial, remiten de novo os documentos ao Servicio Provincial de Urbanismo o que en sesión do 27/03/1980 (R.S. nº 527 17/04/80) aproba definitivamente o “Plan Parcial Río Miño”. BOP nº 174 de 29/07/1980. 

 

Os Planos da 1ª Fase foron Visados polo Colexio de Arquitectos o 21/07/1981, incluía as Parcelas nº 5-6-7-8 e 10. Figura como Xerente Basilio Moreira a 21/05/1980. A construcción desta 1ª Fase sae a “información pública” no BOP nº 198 do 27/08/80.

 

Parte Sur da Urbanización Río Miño cunha parte da zona axardiñada. Fotografía de José A. Uris.

------------------------

Esta 2ª Fase leva o Visado do Colexio de Arq. a 2/03/1983, sendo os Arquitectos Fernando Higueras Díaz e José Luís Castillo Ucela, ocupa as Parcelas 3-4 e 9.

 

A 3ª Fase leva o Visado do Colexio de Arq. Con data 30/12/1986. Figura como Arquitecto José Ruiz Castillo Uceda, ocupando as parcelas 1 e 2. O coste que figura nos Proxectos 2ª e 3ª Fase ascendía a 72.891.000 ptas.

 

Parte do terrenos onde se levou a cabo a “Urbanización Río Miño”, chamada “A Garita” ou “Finca dos Torexos”. Fotografía de José A. Uris 1975

---------------------------------

 

Neste Plan Parcial a parcela nº 9 de 1.810 m/2 está destiñada a “Equipamentos Sociais” con 1.810 m/2, a nº 1º de 2.649 m/2 para “Xardins ou espacios libres”, mais 9.014 m/2 de viais, xardins e zoas de recreo. Total 13.473 m/2 de cesión obligatoria que ata hoxe os distintos alcaldes nun executaron, posiblemente por ser demasiado oneroso o mantimento de tales espacios para o Concello, co handicap de que neses terrenos de “cesión obligatoria” hai un campo de mini-fútbol, pista de tenis e piscina que habería que costear o seu mantemento e contratación de personal para a seguridade da piscina, o que multiplicaría máis os gastos de mantemento por parte do Municipio.

 

Un 19 de decembro de 2006 un representante da “Comunidad de Propietarios de la Urbanización Río Miño” dirixíu por escrito unha oferta ao Alcalde José Luís Alonso Riego, ca proposición de ceder soamente 11.000 m/2 (menos as infraestructuras deportivas e o derrube do muro exterior que da fronte o río ), comprometéndose a asumir os gastos de mantemento e reparación das cesions. A febreiro do 2010 non se sabe nada deste asunto.  

 

Panorámica da parte Sur da Urbanización Río Miño. Abaixo a esquerda zona deportiva. Fotografía de José A. Uris

 

---------------------------------

 

Outro mariñeiro guardés amigo de Basilio, xa falecido era Antonio Verde Lomba “O Mico”. Fotografía de Basilio Moreira Carrero

 

Basilio sabía de mil e unha anécdotas dos mariñeiros e esta que refiro de Antonio “Mico”, é unha delas . El é outros veciños da Guarda tiveron un incidente en agosto de 1940, con soldados de guarnición na Campo de Concentración do Pasaxe de Camposancos, nun baile o aire libre, pelexa na que saíron a relucir navallas e alguna balloneta. Suspendeuse o Baile e todos detidos e para o “Depósito Municipal” os paisanos, e os soldados para as celdas do Campo de Concentración.

 

No día seguinte foron defendidos pola propia Corporación municipal, pois fora evidente e notorio que os soldados, protexidos polos xefes, facíanse os “valentes”. Neste caso o “Mico” tivo para varios deles, incluído un sarxento a quen lle “atizou” un navallazo ca “navalla de alestar”... contaba fai anos a Basilio…

 

Daquela era Alcalde de Barrio  Francisco Carrero o que tomou as medidas pertinentes como se vai ver no seguinte escrito.

 

Nos anos corenta os Alcaldes de Barrio eran representantes do Alcalde con verdadeiro “poder delegado, a todolos efectos”. Eran elexidos polo Alcalde, co asentimento da Corporación, entre aqueles veciños do barrio que estiveran ligados, de xeito incondicional, co réxime franquista. Debían emitir informes por escrito de tódolas circunstancias acontecidas no barrio relacionadas cas personas ou cousas

 

 

 

Escrito do Alcalde de Barrio de Camposancos, Francisco Carrero ao Sr. Alcalde sobre os sucesos acontecidos o 2/06/1940 cos soldados de guarnición en Camposancos.

 

[…] en la tarde de ayer como a las ocho, hallándose celebrando un baile público al aire libre, debidamente autorizado, con motivo de las fiestas parroquiales, denominada “Del Señor” se promovió un fuerte alboroto con el consiguiente escándalo que comenzó en una taberna, y continuó en la calle, entre paisanos y soldados de los que se hallan prestando servicio de vigilancia en la prisión de Camposancos, llegando a sacar los machetes y golpeando con ellos a varios paisanos, suspendiéndose el baile, inmediatamente por orden del que suscribe, al fin de evitarsele mal mayor. La Guardia 3/06/1940.

 

Quince días despois o Xulgado Militar tomaba cartas no asunto, así no día 5/06/1940. Juzgado Militar Eventual de Tuy. Oficio al Sr. Alcalde de La Guardia:

 

“Ruego a V.S., me remita a la urgencia posible, informes de conducta pública y social relativa a los paisanos vecinos de ese municipio, Antonio Verde Lomba, Indalecio Rodríguez Gómez y Manuel Guisantes Portela, así como ideología política y religiosa de los mismos, para constancia en la causa que contra los referidos instruye con motivo de la reyerta el día dos del actual en Camposancos, en la que agredieron a unos militares”.

 

Dios guarde a V.S., muchos años.Tuy 15/06/1940.El Teniente Juez Eventual.Fdo: Generoso Novo.

 

O resultado final foron uns cantos días de arresto e unha multa, pero os soldados non volveron a abusar de ninguén… en Camposancos nin en ningún outro lugar.

 

Botadura dun barco nos anos sesenta. Con boina Joaquin Castro Oliveira, de costas con traxe gris o encargado e xenro Basilio Alfonso. Fotografía cedida por Julia Alfonso Castro

------------------------------------

 

 

 

Ricardo Videira Barcia “Richard” na entrada do “Laboratorio”, despois de desbrozar un mato. Nesta casa estivo agochado Nemesio Alvarez Lorenzo que sería “paseado” en agosto de 1936. Hoxe no “Laboratorio” os amigos de Richard podemos beber unha Estrella, comer uns chourizos, uns grolos de mencía, oír música, falar de política ou do “sexo dos anxos”… Fotografía de José A.Uris, setembro de 2009.

 

 José A. Uris.

_______________________

[1] Nestas datas era Alcalde Raúl González Puebla.

[2] Sesión 28/02/1980

 

anterior           portada