www.galiciasuroeste.info

Apertura da Rúa Coruña

Por José A. Uris Guisantes

 

 

 

O 4 de xullo de 1972 celebrouse unha reunión convocada polo alcalde don Xosé Luís García Pérez en presenza do secretario da Corporación municipal don Aurelio Alfredo Rodríguez Rodríguez, co obxectivo de tratar de abrir unha nova rúa entre a aba do Trega é Estadio do Trega, cos seguintes propietarios de parcelas:

 

Herederos de don Alejandro Pedreira Sequeiros; Herederos de don Francisco Puebla Portela; Herederos de Dolores Portela Lomba;  Josefina Lorenzo Gómez; Ignacio Español Álvarez  y Laureano Trigo Álvarez, todos eles/as donos de parcelas sitas preto do Estadio de fútbol do Trega coñecidas como da Costa é Cancelón.

 

Se expón polo alcalde a posibilidade de ceder terreos para a apertura dunha nova rúa dende  a parcela propiedade de Arturo Alonso Sousa e dona Sara Martínez Portela, viúva de Pena ata converxer na praza de don Avelino Vicente, actualmente aparcadoiro de coches.

 

Os presentes estiveron de acordo en:

 

1º.-Conformes ca apertura dunha nova rúa, asumindo o compromiso de ceder gratuitamente os terreos necesarios as seguintes persoas presentes neste acto:

 

Herederos de Prudencio Pena Pacheco; Carmen Vicente Puebla en nome dos Herederos de Francisco Puebla Portela; Manuel Vicente Portela en nome da súa nai  Dolores Portela Lomba; Josefina Lorenzo Gómez (Leona) en seu nome e de seu esposo Francisco Álvarez Vicente ( O Chuco).

 

2º.- Ignacio Español Álvarez manifestou que non estaba disposto a ceder gratuitamente os terreos. 

 

3º.-Os Herederos de Alejandro Pedreira Sequeiros, representados por dona Encarnación Pedreira, Mª Rodríguez Pedreira e Ignacio Rodríguez Rodríguez, manifestan que ca apertura  da rúa perderán a totalidade dos terreos que posúen, condicionando a que Josefa Lorenzo Gómez lle venda terreos colindantes ca nova rúa en proxecto, en extensión equivalente as dúas terceiras partes  dos terreos que eles posúen á razón de 1000 ptas. m/2.

 

4º.- Josefa Lorenzo Gómez manifestou que non se comprometía a vender os terreos a 1000 ptas. m/2 .

 

5º.- Non compareceron a reunión pese á que foran citados previamente, Agustín Pérez Domínguez; Antolín Troncoso Vicente; Jaime González Castro e José Lomba Lomba.

 

Remátase a reunión dicindo os presentes que nada mais teñen que engadir. Siguen sinaturas.   

 

 

 

31 de outubro de 1973

Relación das parcelas que teñen que aboar en pesetas por non perder metros  na rúa en proxecto:

 

 

 

-Domiro Riego Portela: 10,50 m.

-Libertad Noya González  e seu esposo Jaime González Castro: 4,25 m.

-Alberto Alonso Agosto: 7,70 m.

-Donos do Estadio do Trega: 109 m.

-Arturo Alonso Sousa: 6 m.

-Herederos de Generoso Morales: 10,20 m.

-Herederos de Francisco Puebla Portela: 18,70 m.

-Dolores Portela Lomba: 19 m.

-Herederos de Prudencio Pena Pacheco: 20,30

-Antolín Troncoso Vicente: 36 m.

 

Nesta última parcela, se acepta o cambio a Ignacio Rodríguez Rodríguez, ao que lle quedarían  27 m, posto que está disposto á ceder  un fronte de 9 m, polo ancho da parcela.

 

Contrato privado entre os propietarios afectados pola apertura da nova rúa.

 

El La Guardia a 31 de octubre de 1973. El presente contrato se subscribe entre las personas que a continuación se indica; todos ellas afectadas, como propietarios de fincas, por la Apertura de Nueva Calle que partiendo de la actual c/ Transversal Troncoso desembocará en la  Prolongación de  la c/ Canónigo  Juan Domínguez Fontela.

 

Se establecen como características técnicas de la citada apertura de calle las siguientes:

 

a)Longitud de la calle nueva: 212 m lineales.

 

b)Anchura de la calzada: 10 m.  

 

c)Anchura de las aceras: sin computar la calzada y para ambos lados: 2 m.Uno por cada lado.

 

d)Superficie total ocupada por la calle: 2.544 m/2.

 

e)Movimientos de tierra a realizar con la aportación económica de aquellos propietarios  que no aportan terrenos: 2.304 m/3.

 

f)Relleno que es necesario realizar para conseguir una pendiente de 2,22 %: 1.080 m/3.

 

Formará parte integrante del presente contrato  el Plano a escala 1/250 que se adjunta, y en el que se determina:

 

a)Propiedades afectadas.

 

b) Metros cuadrados que son necesarios para la apertura de la calle, con indicación de los metros cúbicos aportantes de terrenos.  

c/Pendiente a conseguir en la nueva calle, con indicación de los metros cúbicos que son necesarios mover para conseguir la pendiente de 1,22%a lo largo de toda la nueva calle, cuya apertura se pretende y concreta en el presente documento.

 

Estipulacions individuais e  Colectivas

 

A los efectos anteriormente indicados y teniendo en cuenta que los, propietarios tienen que hacer aportación de terrenos con destino exclusivo a la calle de nueva apertura  y otros no, se establecen las siguientes estipulaciones individuales y colectivas:

 

1º.-Ignacio Español Álvarez, como propietario de la finca nº 1, se compromete a ceder gratuítamente 445 m/2  con destino a  exclusivamente a calle, quedando exonerado, teniendo en cuenta la pérdida de terreno, de aportación económica alguna.

 

.-Agustín Pérez Domínguez, como propietario de la finca nº 2, se compromete a ceder gratuítamente 164 m/2 con destino exclusivo a calle, quedando exonerado de cualquier aportación económica.

 

3º.-Josefina Lorenzo Gómez, asistida y autorizada por su esposo don Francisco Álvarez Vicente, como propietaria de la finca nº 3, se compromete a ceder gratuitamente, con destino exclusivo a calle, 498 m/2, quedando exonerada de cualquier otra aportación económica.

 

4º.- Dueños Estadio del Tecla…185.000 ptas para los gastos generales de apertura  y teniendo en cuenta que la parcela nº 7 no se ve afectada por terrenos para la nueva calle.

 

5º.-Josefina González Baz, asistida y autorizada por su esposo, Enrique Núñez Lomba, como propietaria de la parcela nº 10, se compromete a aportar gratitamente 98 m/2, quedando exonerada por esta parcela de cualquier apotación económica.

 

Igualmente, Josefina González Baz, como propietaria de la parcela nº 14 y teniendo en cuenta que en dicha parcela hay parte que se integra  en la nueva calle y parte de la misma que no está afectada, se compromete a:      

 

a)Ceder gratuítamente para la calle 160 m/2.

 

b) Aportar la cantidad de 34.510 ptas, por la parte de la misma parcela que no pierde terreno.

 

6º.-Prudencio Pena Pacheco, Antonio Pena Pacheco y Clemencia  Pena Pacheco, como propietarios respectivamente de las parcelas 11, 12 y 13, se comprometen a ceder gratuitamente por cada una de las parcelas indicadas e individualmente 70 m/2 , que dando exentos todos ellos exonerados de cualquier cantidad económica.

 

7º.-Alberto Alonso Agosto, como propietario de la parcela nº 9, la cual en parte se encuentra afectada por el trazado de la nueva calle y parte no lo está, se compromete:

 

a)La aportación de 13.090 ptas.

 

b)Ceder gratuítamente para calle 36 m/2 de la parte de la citada parcela y que están afectados por la nueva calle.

       

8º.- Serafín Portela Martínez, como propietario de la parcela nº 6, se compromete a:

 

a)Vender previa segregación  a Ignacio Rodríguez Rodríguez  180 m/2 .

 

b)Aportación económica de 45.900 ptas, por los 27 m. lineales que le restan de la indicada finca, una vez segregada la parte en venta a favor de Ignacio Rodríguez Rodríguez.

 

9º.-Ignacio Rodríguez Rodríguez, como propietario de la parcela nº 15, se compromete, teniendo en cuenta que la misma está totalmente afectada por la calle, a aportar la cantidad de 15.000 ptas por los 9 metros  lineales de fachada, restantes de la parcela de don Serafin Portela Álvarez.

 

Igualmente se compromete Ignacio Rodríguez Rodríguez a aportar la totalidad de la finca nº 15 para destino exclusivo de la pretendida calle que se concreta  en el presente contrato, y siempre que todos los propietarios afectados le abonen la cantidad  de 72.000 ptas.

 

10º.-Domiro Riego Portela, como propietario beneficiario de la apertura de la calle se compromete a aportar la cantidad económica de 17.800 ptas.; ello teniendo en cuenta que su vivienda cuenta con 10,50 m de la fachada  a la citada calle cuya apertura  se concreta en el presente documento.

 

11º.-Carmen Vicente Puebla, asistida  y representada por su esposo, y actuando en nombre y representación de los Herederos de Francisco Puebla (Bernardino, Benjamín, María, Aqulina y  Sira), propietarios todos ellos de la parcela nº 5, se comprometen  a la aportación económica  de 31.790 ptas.

 

12º.-Jaime González Castro, como propietario de la parcela nº 8, no afectada por la nueva calle, se compromete a la aportación económica  de 6.220 ptas.

 

13º.-Arturo Alonso Sousa, como propietario del Bar Arturo, con una fachada  a la nueva calle de 10 m lineales, se compromete, al ser beneficiario de la misma a la aportación económica  de 10.200 ptas-.

 

14.Andrés Raimundo Lomba González, como propietario de la parcela  nº 4, se compromete a la aportación de 17.000 ptas.

 

Igualmente se manifiesta  por don Raimundo Lomba que el exceso de aportación económica que sea necesaria  para la terminación total de la apertura será satisfecha por los propietarios de la parcela  nº 7, sin que por ello implique más aportación económica por parte del resto de los beneficiarios de la calle.

 

Se establece por todos los propietarios que si alguno de los interesados no quisieran contribuir económicamente con la cantidad de terreno indicada, caso de estar sus parcelas afectadas, o bien con la cantidad ecnómica asignada individualmente en el presente contrato, la obra se realizará, si es posible hasta llegar a la parcela  del desidente o desidentes; entendiéndose en este caso que el resto de los propietarios se comprometen a solicitar del Ayto. las facultades de expropiación concedidas por las leyes y en materia urbanística; ello, por otra parte, por presentarlos conformes con la apertura  una mayoría amparada por la vigente Ley del Suelo. Fdo.

 

 

 

 

Relación de Aportantes económicamente para la Apertura de la Calle que unirá  las actuales de Transversal Troncoso con Prolongación de c/ Juan Domínguez Fontela:

 

1º.-Josefina González Baz, 34.510 ptas.

2º.-Alberto Alonso Agosto, 13.090 ptas.

3º.-Serafín Portela Martínez, 45.900 ptas.

4º.-Domiro Riego Portela, 17.800 ptas.

5º.-Carmen Vicente Puebla (Hjos), 31.790 ptas.

6º.-Jaime González Castro, 6.120 ptas.

7º.-Arturo Alonso Sousa (Bar Arturo), 10.200 ptas.

8º.-Andrés Raimundo Lomba González (Parcela nº 4), 17.000 ptas.

9º.-Dueños Estadio del Tecla, 185.000 ptas.

 

Total: 360.910 ptas.  

 

A dereita paredón do antigo Estadio do Trega, cando era Stadium Troncoso. Os donos do estadio foron os grandes beneficiarios da apertura da actual rúa Coruña, polas plus valías que nos anos oitenta colleron os terreos que ademais foron recalificados para poder construír neles. Antes de ser recalificados os donos ofreceron o Estadio a Corporación que presidía Raúl González Puebla con Manuel Díaz González Ligero por 25 millóns e despois de recalificados foron vendidos a unha Inmobiliaria por 100 millóns de ptas. dos anos oitenta do século XX.

 

Os derradeiros donos do Estadio do Trega foron: Eduardo Portela Lomba Portelita do Castro; Laureano Trigo Álvarez O Galo de Buxán e Andrés Raimundo Lomba González  e seus irmán coñecidos como Os das Cachadas. 

José A. Uris Guisante