Índice

www.galiciasuroeste.info

 

SETEMBRO

 

Venres, 1 de setembro de 2017    

Próxima finalización del periodo voluntario de pagamento dos impostos de Bens Inmobles

O vindeiro día 7 de setembro finaliza ó período voluntario de pagamento dos recibos correspondentes ós seguintes tributos:

Ø      Imposto sobre Bens Inmobles Urbanos ejercicio 2017 (contribución urbana).

Ø      Imposto sobre Bens Inmobles Rústicos ejercicio 2017 (contribución rústica).

          No caso de que algún contribuínte non recibira a carta de pagamento pode solicitar un duplicado da misma dirixíndose á Oficina de Xestión Tributaria (R/ Jose M. Andreini 6 Bajo – Tfno: 986 60 90 67) ou a través da páxina web do Concello de A Guarda (normativa municipal > Cartas de pagamento), xa que ó  tratarse de débedas de carácter periódico e notificación colectiva a non recepción no domicilio da mesma non exime da obriga de pago nin da vía executiva.

          Infórmase, ademáis, que a partir de dita data as débedas serán esixidas polo procedemento de prema e devengarán os recargos, xuros de demora, e demáis conceptos esixibles.

 

Venres, 1 de setembro de 2017    

Curso de acceso ao naval no mes de outubro organizado pola CIG

A Confederación Intersindical Galega  do  Baixo Miño (C.I.G.), vai realizar un curso de acceso ao naval  no mes de outubro, nos locais do Sindicato, sito na Praza da Guia, 3 Baixo-A Guarda.

Este curso está composto de 20 horas en varios módulos, e realizarase na semana do 02.10 ate o 06.10, a razón de 4 horas diarias, en xornada de 17.00 a 21.00 horas.

Para as persoas interesadas en traballar nos asteleiros navais, será necesario ter a titulación que se vai impartir no devandito curso.

Este curso estará contará cun mínimo de 15 persoas, podendo ser ampliado ate un máximo de 30 persoas.

Os interesados poden dirixirse ao Local da CIG- Baixo Miño, no horario  habitual de  atención ao público, ou ben chamando  ao teléfono 986.61.04.65